Přijímání do družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 4. 9. 2024. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky na níže uvedeném odkazu. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 6. 9. 2024 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

K vyplňování přihlášky používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky. 

Přihláška do školní  družiny

Pokyn ředitele školy k přijímání do školní družiny – kritéria

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na omezenou kapacitu školní družiny (90 žáků), stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní družiny (dále jen ŠD).

Školní družina se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 8, odst. 4 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Dle § 9, odst. 4 se o přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě uvedené v § 2 písm. b) (tj. forma s  pravidelnou  výchovnou,  vzdělávací  a  zájmovou  činností)  rozhoduje  na  základě  písemné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD.

Přijetí do školní družiny není nárokové.

Organizace zápisu do ŠD

Žák může být do školní družiny zapsán pouze na základě řádně vyplněné přihlášky.

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce přihlášku nejpozději do 4. 9. 2024 vychovatelkám školní družiny.

O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 6. 9. 2024 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

Kapacita ŠD je 90 žáků.

Při rozhodování o přijetí žáků k pravidelné docházce do ŠD bude ředitel školy postupovat podle těchto kritérií:

 • Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice – příspěvková organizace, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice
 • Přednostně se přijímají žáci 1. tříd
 • Poté se přijímají žáci 2. tříd. Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu školní družiny, budou až do naplnění kapacity ŠD postupně přijímáni žáci, kteří získají nejvyšší počet bodů dle následujících kritérií:

Pravidelnost docházky do ŠD (v plném režimu, tj. odchod po 15h)

5 dní v týdnu                                                                                                   5b

4 dny v týdnu                                                                                                  4b

3 dny v týdnu                                                                                                  3b

2 dny v týdnu                                                                                                  2b

1 den v týdnu                                                                                                  1b

 

Dojíždějící žáci                                                                                                1b

 

Sourozenec žáka z 1. ročníku navštěvuje družinu                                     1b

 

Zdravotní postižení, znevýhodnění                                                                1b

(diagnostikované PPP nebo SPC)

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne los.

 • Žáci 3., 4. a 5. tříd budou přijati do školní družiny, pokud nebude naplněna kapacita školní družiny. Pokud převýší počet přihlášek těchto žáků kapacitu školní družiny, budou až do naplnění kapacity ŠD postupně přijímáni žáci, kteří získají nejvyšší počet bodů dle následujících kritérií:

Rok školní docházky

 1. rok školní docházky                                                                                5b
 2. rok školní docházky                                                                                4b
 3. rok školní docházky                                                                                3b

Pravidelnost docházky do ŠD (v plném režimu, tj. odchod po 15h)

5 dní v týdnu                                                                                                 5b

4 dny v týdnu                                                                                                4b

3 dny v týdnu                                                                                                 3b

2 dny v týdnu                                                                                                 2b

1 den v týdnu                                                                                                 1b

 

Dojíždějící žáci                                                                                               1b

Sourozenec žáka z 1. nebo 2. ročníku navštěvuje družinu                      1b

Zdravotní postižení, znevýhodnění                                                              1b

(diagnostikované PPP nebo SPC)

V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne los.

 • Žáci přihlášení po stanoveném termínu a žáci, kteří nebyli přijati do školní družiny, budou evidováni jako náhradníci a v případě uvolnění kapacity o tom budou jejich zákonní zástupci informováni.
 • Ukončí-li žák docházku do školní družiny během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadníku. Žák může být vyloučen ze školní družiny pro opakované porušování Vnitřního řádu školní družiny, nebo pokud nebude mít řádně a včas zaplacen příspěvek na provoz školní družiny.
 • V případě, že se v průběhu školního roku do školní družiny bude hlásit nový žák, který bude plně využívat služeb školní družiny, může dojít k vyřazení jiného žáka z docházky do školní družiny, pokud nový žák bude lépe splňovat daná kritéria.“
 • Do školní družiny nemusí být přijat žák, který neměl v minulých letech řádně a včas zaplacené poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil vnitřní řád školní družiny.

Tento pokyn má platnost pro přijímání žáků do školní družiny na školní rok 2024/2025

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy