Výsledky zápisu do prvních tříd

Dne 19. 4. 2024 byly zveřejněny výsledky zápisu k povinné školní docházce. Seznam žáků přijatých pro školní rok 2024/2025 naleznete vyvěšen na vchodových dveřích základní školy. V elektronické podobě jej naleznete zde.

Na všechny prvňáčky se moc těšíme.

Seznam školních potřeb pro žáky 1. ročníku školního roku 2024/2025, které je potřeba před začátkem školního roku zakoupit najdete zde.Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na tyto dny:

 

Pro děti z Libochovic – středa 10. dubna 2024

Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 11. dubna 2024

 

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny.

 

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti po odkladu školní docházky.

 

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 školského zákona povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podle § 36 odst. 3 začíná povinná školní docházka počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může na základě § 37 odst. 1 zákonný zástupce písemně požádat do 30. dubna 2024 o odklad povinné školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zápisem děti provedou paní učitelky prvního stupně, které budou zjišťovat, zda děti znají základní barvy, poznají čísla či písmenka, zda umí zazpívat písničku či přednést básničku, zda znají nějakou pohádku, umí nakreslit postavu (se vším, co má postava mít – oči, uši, ruce, správný počet prstů, krk, nohy atd.), zda se vyznají v ovoci a zelenině, dokáží určit geometrický tvar.

 

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (případně odklad školní docházky) je možné vyplnit předem na těchto odkazech žádost o přijetí, žádost o odklad (tuto variantu doporučujeme), nebo na místě. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a vzít s sebou k zápisu. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky  – žádost o přijetí, žádost o odklad).

 

Pokud nemáte možnost vytisknout formuláře žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání nebo o odklad školní docházky, můžete si je vyzvednout ve škole.

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Rodný list dítěte můžete jej nahrát jako sken/fotografii do elektronické přihlášky (ihned po provedené kontrole bude skartován) nebo jej přinést k zápisu
 3. Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) můžete jej nahrát jako sken/fotografii do elektronické přihlášky (ihned po provedené kontrole bude skartován) nebo jej předložit u zápisu
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

 

Po vyplnění elektronické žádosti o přijetí Vám bude přiděleno evidenční číslo žádosti. Najdete jej na vygenerované Žádosti zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání. Toto číslo si poznamenejte a uschovejte.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním evidenčních čísel přijatých a nepřijatých dětí

 • na vchodových dveřích školy
 • na webových stránkách školy: www.skolylibo.cz

 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na 19. dubna 2024.

 

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat ŽÁDOST O ODKLAD

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné vyplnit také elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Rodný list dítěte předložíte u zápisu
 3. Doklad o zastupování dítěte (občanský průkaz/jiný doklad) předložíte u zápisu
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

 

Na setkání s Vámi a dětmi se těší zaměstnanci Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice.

 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje ředitel školy tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

 

Pro školní rok 2024/2025 bude přijato maximálně 60 žáků.

 

Pořadí přijatých bude určeno na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně se přijímají žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu ZŠ Libochovice (Libochovice, Dubany, Poplze, Slatina, Černiv, Chotešov, Křesín, Evaň, Žabovřesky, Radovesice, Horka, Levousy).
 2. Poté budou přijati žáci mimo spádový obvod ZŠ Libochovice, kteří mají na ZŠ Libochovice sourozence. Rozhodujícím podkritériem k bodu 2 bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
 3. Nakonec budou přijímáni žáci mimo spádový obvod ZŠ Libochovice. V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů mimo spádový obvod byla překročena stanovená kapacita, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo spádový obvod losem.

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou chloubova.zuzana@zslibo.cz

 

Vyplnit žádost o přijetí/odklad (zápisní  lístek) a stáhnout desatero pro rodiče dětí předškolního věku můžete po kliknutí na níže uvedené odkazy.

K vyplňování žádosti používejte moderní a aktualizovaný webový prohlížeč – například Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge… Zásadně nepoužívejte Internet Explorer!!! Internet Explorer nepodporuje některé funkce aplikace a způsobuje problémy s odesláním přihlášky.

 

Žádost o přijetí 

Žádost o odklad

Informace pro rodiče

Co má umět předškolák:

 • správně vyslovovat všechny hlásky, jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky správně, je potřeba navštívit logopeda
 • mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
 • umět pozdravit, poprosit, poděkovat
 • orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
 • vědět jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu
 • přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
 • nakreslit postavu – všechny znaky (oči, uši, vlasy)
 • držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
 • vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
 • sebeobsluha – samostatné stolování, jíst příborem
 • hygiena – mytí, wc, smrkání