Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:                  Školní jídelna při Základní škole J. E. Purkyně a Základní umělecké škole Libochovice – příspěvková organizace

Adresa:                                 Školní 817, 411 17 Libochovice

IČO:                                       46768807

Vedoucí školní jídelny:       Bc. Šárka Malá, DiS.

Hlavní kuchařka:                 Jana Kratochvílová

Tel.:                                       774 786 895

E-mail:                                  jidelna@libochovice.cz

Web:                                     www.skolylibo.cz

II. Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC

 

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • vlastní zaměstnance
 • žáky základní školy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti

III. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školy a školského zařízení.

Provozní doba 06:00 – 14:30 h, pondělí až pátek
Úřední hodiny (kancelář ŠJ) 06:00 – 13:45 h
Stravování cizích strávníků 10:45 – 11:15 h
Výdej do jídlonosičů 10:45 – 11:15 h
Stravování žáků a zaměstnanců školy 11:30 – 13:45 h

V prostorách školní jídelny je zakázáno kouření, používání elektronických cigaret a užívání návykových látek.

V prostorách školní jídelny je zakázáno konzumování alkoholických nápojů.

Do prostor jídelny je zakázáno vodit psy či jiná domácí zvířata.

IV. Přihlášení k odebírání stravy

Přihlášením u vedoucí školní jídelny a zanesením do elektronického stravovacího systému je strávník závazně přihlášen k odběru stravy (dny odběru si může strávník určit). Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit  odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen strávník nebo zákonný zástupce doručit do ŠJ písemné  prohlášení o ukončení stravování.

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy, výběr oběda

Každý strávník má možnost se bezplatně zaregistrovat na server www.strava.cz, kde lze prostřednictvím internetu přihlašovat a odhlašovat obědy. V případě zájmu o zprovoznění této funkcionality zašle strávník (zákonný zástupce) svou e-mailovou adresu, ke které bude přístup přiřazen, na email jidelna@libochovice.cz. Zpět obdrží veškeré údaje potřebné k přihlášení.

Žáci školy, zaměstnanci a cizí strávníci, kteří mají nárok na příspěvek od obce, odebírají v jednom dni jeden oběd.

Přihlásit stravu si může strávník nejpozději do 8.00 hodin dne, kdy má být strava odebrána.

Odhlásit stravu si může strávník nejpozději den předem (během víkendu lze oběd odhlásit prostřednictvím emailu nebo SMS).

Za neodebranou nebo špatně odhlášenou stravu ŠJ neposkytuje finanční náhradu. Je nutné na kartě strávníka na serveru www.strava.cz  řádně překontrolovat, zda je strava odhlášená.

Strávníci mají možnost výběru z nabídky dvou různých obědů. Z provozních důvodů může být výběr obědů omezen na jeden.

Objednávku jednotlivých obědů může strávník učinit prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím mobilní aplikace s názvem Strava.cz.

Pokud strávník neuskuteční výběr a objednávku oběda, je pro něj automaticky připraven oběd číslo 1, který je povinen odebrat.

VI. Stravování v době nemoci žáka

Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole.

Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.

V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.

Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování.

Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nepřítomnosti žáka ve škole stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu, kdy k ceně za 1 oběd jsou připočítány režijní náklady.

V případě, že nedojde k odhlášení obědů, budou v závěrečném vyúčtování v plné výši účtovány i neodebrané obědy.

VII. Bezkontaktní elektronický systém

Každý strávník si před zahájením stravování zakoupí bezkontaktní čip (kartu), který slouží k identifikaci při odběru obědů.  Platbu za čip (kartu) hradí strávník v hotovosti. Cena čipu je 150Kč (cena karty dle aktuálního ceníku karet ISIC, ITIC, ALIVE).

Čip (karta) je majetkem strávníka, je nepřenosný, platný po celou dobu stravování.

Při výdeji oběda se strávník identifikuje čipem (kartou) u terminálu výdejního pultu v jídelně a tím poskytne informaci kuchařce u výdeje, zda má na příslušný den oběd objednán.

Každý strávník je povinen nosit čip (kartu) k výdeji oběda denně.

Zapomene-li strávník čip (kartu), nahlásí tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny, aby mu mohl být oběd následně vydán.

V případě ztráty si zakoupí čip (kartu) nový. Každou ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři školní jídelny. Strávník se tak chrání před zneužitím ztraceného čipu (karty).

VIII. Úplata za školní stravování

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník včas informován.

Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo včetně pitného režimu jsou stanoveny takto:

Kategorie Cena za oběd
Žáci 3 – 6 let 29,- Kč
Žáci 7 – 10 let 31,- Kč
Žáci 11 – 14 let 33,- Kč
Žáci 15 a více let 35,- Kč

 IX. Způsob platby stravného

Platby za odebírané obědy lze provádět hotově v kanceláři školní jídelny, nebo je možné využít inkaso z běžného účtu.

Při platbě v hotovosti se obědy platí předem a to do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž bude strava odebírána. Vyúčtování skutečně odebrané stravy bude provedeno vždy při následující platbě.

Při platbě inkasem se odebrané obědy platí zpětně po vyúčtovaní skutečně odebrané stravy, a to k 15 dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla strava odebrána.

Všichni strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit pro inkasování. Žáci ZŠ a zaměstnanci 1 000,- Kč, cizí strávníci 2 000,- Kč.

Strávníci jsou povinni si průběžně kontrolovat stav svého konta a v případě nejasností okamžitě kontaktovat vedoucí školní jídelny.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování.

X. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Zaměstnancům poskytuje organizace za sníženou úhradu (finanční normativ – příspěvek z FKSP) jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud pro ni strávník vykonává práci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném ve smlouvě. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.

XI. Doplňková činnost

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem školní jídelny ve Zřizovací listině Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice – příspěvková organizace, Vrchlického 284. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Sazba stravného vychází z kalkulace nákladů na 1 oběd, ve které jsou zahrnuty náklady na potraviny, mzdové náklady, režijní náklady (tj. náklady na elektrický proud, vodné a stočné, topení, amortizaci) a přiměřený zisk.

Sazba stravného je stanovena na jeden školní rok. Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena cena za 1 odebraný oběd včetně DPH

Kategorie Cena za oběd
Důchodci (Po odečtení  příspěvku města 15,-Kč) 65,- Kč
Ostatní strávníci 80,- Kč

V případě změny sazby za odebraný oběd bude strávník včas informován.

XII. Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.

Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na internetových stránkách školy a na portálu www.strava.cz.

V souladu s nařízení EP č.1169/2011 jsou alergeny uváděny na jídelních lístcích u jednotlivých jídel.

Seznamy všech alergenů v potravinách jsou k nahlédnutí v kanceláři u vedoucí školní jídelny.

Změna jídelníčku je vyhrazena. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

XIII. Vlastní organizace stravování

Stravující žáci se před školní jídelnou a v prostorách školní jídelny řídí pokyny dozoru. Svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně před jídelnou.

Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.

Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařek a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.

Strávníci odebírají obědy u výdejových oken a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené u okna pro vracení nádobí.

Strávníci při pobytu ve školní jídelně dodržují pravidla slušného chování, chovají se ohleduplně, v souladu hygienickými pravidly a pravidly společenského chování, dbají na kulturu stolování, dbají pokynů dozoru.

Strávníci nesmí bez souhlasu vedoucí školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

Při neúmyslném rozbití nádobí či vylití jídla nahlásí tuto skutečnost strávník zaměstnanci školní jídelny u okénka pro vracení nádobí, který se postará o úklid.

Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.

XIV. Konzumace jídla

Strávníkům je vydáván hlavní chod a podle nabídky i moučník nebo dezert.

Všechny součásti hlavního chodu jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny.

Polévku si nalévá každý strávník sám z nádob připravených na stolech.

Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.

Salát, kompot, či ovoce (podle nabídky) si odebírá každý strávník sám u samostatného výdejového okna.

Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7. Zaměstnanci školy mají výjimku v možnosti odnášky obědů, pokud se z časových důvodů nestihnou stravovat v jídelně.

Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

Strávníci si nemohou odnášet z jídelny zbytky jídel.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi (žákům ZŠ) v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.

Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.

XV. Dozory v jídelně

Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy.

Dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují zaměstnanci školy dle pokynů ředitele školy.

Povinnosti dozoru v jídelně:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkládacího okna
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

XVI. Ochrana zdraví ve školní jídelně

Strávníci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních. Strávníci se ve školní jídelně chovají tak, aby svým jednání neohrozili své zdraví ani zdraví ostatních.

Je zakázáno nosit do školní jídelny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost strávníků nebo jiných osob.

Strávníci jsou povinni informovat vedoucí školní jídelny o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh stravování.

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci, případně svědci těchto událostí, povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně, nebo jinému zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření.

Úrazy cizích strávníků se hlásí vedoucí školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

XVII. Ochrana majetku školní jídelny

Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.

Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

Žáci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeni k ochraně majetku školy.

Povinností všech zaměstnanců školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně, případně vedoucí školní jídelny.

Strávníci jsou povinni zacházet s majetkem školní jídelny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní jídelny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.

Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.

Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

XVIII. Specifika pro provoz v době epidemie

Provoz školní jídelny se řídí aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, která neslouží pro veřejnost.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout formou bezkontaktního výdeje z okna do jídlonosičů v době od 10:45 do 13:45 h a odnést ke konzumaci domů.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole ze zdravotních důvodů.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem a odnést (nemohou stravu konzumovat v jídelně),

Je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

 • nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd/skupin/oddělení a
 • nedocházelo k prolínání žáků  z prezenční výuky s osobami odnášejícími stravu.

Všechny osoby vstupující do jídelny mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

V době stravování žáků školy ve školní jídelně platí přísný zákaz vstupu všem dospělým osobám vyjma zaměstnanců školy.

Pro všechny dospělé osoby je k osobní návštěvě kanceláře školní jídelny vyhrazen každý den čas od 6:30 h do 11:15 h, v pondělí ještě od 14.00 h. do 15.30 h.

Pro všechny dospělé osoby je stanoven odběr obědů formou bezkontaktního výdeje z okna do jídlonosičů od 10:45 h do 11:15 h.

Mimo stanovené časy nebude dospělá osoba do jídelny vpuštěna.

XIX. Závěrečná ustanovení

Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce ve školní jídelně, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášení ke školnímu stravování.

Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny, zaměstnanců školní jídelny a příslušného dozoru.

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2023

 

V Libochovicích dne 1. 9. 2023

Mgr. Miloš Matějka