Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Název

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice

–  příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Město Libochovice, Náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Právní subjektivita školy vznikla 1. ledna 1993.

 1. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitel školy Mgr. Miloš Matějka.

Organizace:

– základní škola

– základní umělecká škola

– speciální třídy

– školní družina

– školní jídelna

 1. Kontaktní spojení

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

Vrchlického 284,

411 17 Libochovice

Tel. spojení: 774 786 890 nebo 774 786 894

Email ředitel ZŠ: matejka.milos@zslibo.cz

Oficiální webové stránky: www.skolylibo.cz

Datová schránka: n3arn3e

 Kontaktní poštovní adresa

Vrchlického 284, 411 17 Libochovice

 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vrchlického 284, 411 17 Libochovice

 Úřední hodiny

Pracovní dny od 8:00 – 14:00 hod.

V době školních prázdnin a mimo prac. dobu dle předchozí domluvy.

 Telefonní čísla

Základní škola: 774 786 890 nebo 774 786 894

Školní jídelna: 774 786 895

 Adresa internetových stránek

www.skolylibo.cz

 Datová schránka

ID datové schránky: n3arn3e

 1. Případné platby lze poukázat

č. ú.: 1003418319/0800 (ČS)

 1. IČO

46768807

 1. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ J. E. Purkyně Libochovice

Školní vzdělávací program pro ZUŠ J. E. Purkyně „Poznávej život s uměním!“

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní řád základní školy

Školní řád základní umělecké školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro daný rok je zveřejněný na webu zřizovatele – Libochovice: Titulní stránka.

 1. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Příjem žádostí a dalších podání

– Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

– Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele školy.

– Písemně lze podat žádost: poštou, osobně předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

 1. Příjem a podání a podnětů

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte řediteli školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Bez poplatku.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitel školy. Ten ji vždy zveřejní do 1. února za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

 

V Libochovicích 1. září 2023

Zpracoval: Bc. Tomáš Cetnar

Schválil: Mgr. Miloš Matějka