Projekty

Naše škola je zapojena do mnoha projektů. Některé z nich byly financovány ze zdrojů EU.

Prevence rizikového chování

Naše škola je příjemcem dotace na aktivity primární prevence rizikového chování a duševního zdraví v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování 2024“ jejímž poskytovatelem je Ústecký kraj.

www.kr-ustecky.cz

OPJAK 1

Naše škola je příjemcem dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání. Rozvoj vzdělávání ZŠ Libochovice je spolufinancován Evropskou unií.

Povinná publicita zde.

 

Doučování

Naše škola je příjemcem podpory v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Na projekt je poskytována finanční podpora EU – „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Povinná publicita zde.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ III

Naše škola požádala a získala dotace na projekt, jehož cílem je personální posílení našeho týmu o školního asistenta, využití ICT ve vzdělávání a realizace projektového
dne ve výuce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Povinná publicita zde.

 

Prevence úrazů páteře

Byla zahájena spolupráce s Českou asociací paraplegiků – CZEPA v rámci programu prevence úrazů páteře a míchy BanalFatal! Jedná se o interaktivní besedy s žáky, kdy lektorská dvojice ve složení vozíčkář a „choďák“ se zkušeností s úrazy mládeže s žáky debatuje, pouští jim videa reálných úrazů mladých lidí, které vznikly při přílišném „machrování“, motivuje žáky, aby si sami uvědomili, kdy se třeba chovají rizikově.

 

VZPoura úrazům

Zapojili jsme se do projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům. Ten je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

 

Podpora komunikačních dovedností

Ve spolupráci se Základní školou speciální, Základní školou praktickou a Praktickou školou  Litoměřice jsme se zapojili do projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ – Podpora komunikačních dovedností. Cílem projektu je podpora komunikačních dovedností dětí na ZŠ. Do projektu jsou zařazeny děti, které mají např. vadnou výslovnost, mají problém se sluch. vnímáním (sluch. analýza, syntéza, sluchová diferenciace, rytmizace), mají narušenou komunikační schopnost zejména v rovině fonetickofonologické – specifický logopedický sluch – nerozeznávají tvrdé a měkké slabiky, párové znělé a neznělé hlásky, krátké a dlouhé slabiky, specifická asimilace.

 

Obědy dětem

Škola se přihlásila do projektu KÚÚK – obědy do škol. Ten je součástí Operačního programu potravinové a materiální pomoci z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.  Jeho cílem je pomoci dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin zajištěním bezplatného školního stravování, od čehož si slibuje zvýšení školní docházky, zvýšení účasti na předškolním vzděláváním, zlepšení sociálního začlenění do školního kolektivu – potažmo společnosti, zvýšení účasti na odpoledních aktivitách, lepší stravovací návyky atd.

 

Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím

Naše škola je zapojena do projektu online výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Projekt je realizován ve spolupráci s jazykovou školou Easyspeak.

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Cílem realizace projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)“, která je uskutečňována v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, je realizace opatření prováděných v návaznosti na Krajský akční plán (KAP 2), který usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v kraji, Školskou inkluzivní koncepci (ŠIK) Ústeckého kraje, jejímž cílem je zvýšení kvality vzdělávání v kraji s apelem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných a s prioritami v oblasti vzdělávání pro roky 2020 – 2023.

Aktivita je určena pro žáky 7. – 9. třídy základních škol v rámci Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, kde dle statistických údajů vychází Ústecký kraj nejhůře v porovnání s ostatními kraji. Ze strany Kariérového poradce z Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje je naší škole (žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče) poskytována spolupráce a metodická podpora.

Žákům je poskytována diagnostická pomoc v oblasti kariérového poradenství prostřednictvím odborných softwarových nástrojů tak, aby byl co nejvhodněji zvolen studijní/učební obor. Kariérový poradce obdržel softwarovou licenci pro kariérové poradenství a dále mu je poskytováno odborné vzdělávání.

Rozvoj infrastruktury ZŠ Libochovice

Předmětem projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu jsou stavební úpravy související s vestavbou nové odborné učebny – řemeslné dílny, zajištění bezbariérovosti celé školy, vnitřní konektivity s přístupem na internet v celé škole a úpravy venkovních prostor – vytvoření nové plochy osázené stromy a zelení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v březnu, dokončení pak v červnu 2019.

Více informací zde.

Povinná publicita zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se společně s NIDV do pětiletého projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Více informací zde.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ II

Naše škola podala žádost o dotace zaměřené na personální podporu (školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, rozvoj využívání ICT ve výuce, využívání metody CLIL ve výuce a na extrakurikulární rozvojové aktivity (čtenářský klub, klub zábavné logiky…).

Povinná publicita zde

 

Abeceda peněz

Škola je zapojena do projektu České spořitelny nazvaného Abeceda peněz. Více informací zde.

 

Projekt sebedůvěry

Jsme zapojeni do Projektu sebedůvěry s nímž přišla společnost Dove. Ten si klade za cíl spolu s rodiči, učiteli a mentory podpořit generaci mladých lidí, kteří budou znát svoji pravou hodnotu, a stanou se tak odolnějšími vůči negativním společenským jevům a manipulaci medií. Projekt má kořeny v Kanadě. Edukační program byl vytvořen ve spolupráci s odborníky z oblasti psychologie, pedagogiky a zdraví.

 

Nestlé pro zdraví dětí

Tento program podporuje vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví. Program je pod záštitou MŠMT a Společnosti pro výživu.

Hravě o prevenci

Program je založen na vizi ucelené péče v oblasti prevence rizikového chování pro žáky po dobu jejich školní docházky. Je určen pro žáky 1.- 9. ročníků základních škol. Program pracuje se třídou jako skupinou, zaměřuje se na běžnou populaci bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Program naplňuje principy efektivní primární prevence – je systematický a dlouhodobý, je určený pro menší počet žáků (skupina max. 30 účastníků, tj. 1 třída) a je interaktivní, orientuje se nikoliv pouze na úroveň informací, ale i na kvalitu postojů a změnu chování. Více informací zde.

 

Sportuj ve škole

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma.

 

Mediální gramotnost

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Libochovice probíhají přednášky na podporu mediální gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ.

 

Nenech to být

Zapojili jsme se do projektu Nenech to být. Jedná se o projekt společnosti FaceUp Technology, za kterým stojí sami studenti. Společně se Scio a za podpory MŠMT bojují se šikanou, sexuálním obtěžováním, vylučováním z kolektivu a dalšími sociálními problémy na školách po celém světě. Více informací zde.

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Naše škola požádala a získala dotace zaměřené na personální podporu (školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a na extrakurikulární rozvojové aktivity (čtenářský klub, klub zábavné logiky). Více informací zde.

 

Mléko do škol 

Podporuje konzumaci mléčných výrobků u žáků základních škol prostřednictvím dotovaných výrobků. Více informací zde.

 

Ovoce do škol

Podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Více informací zde.

 

Preventivní program Veselé zoubky

Žáci prvních tříd byli v rámci projektu poučeni o správné péči o chrup a dutinu ústní. Obdarováni byli drobnými dárky – zubní pastou, ústní vodou, žvýkačkami a letáčkem s návodem na správnou péči.

 

Preventivní program Zdravé zuby

Žáci prvního stupně se zapojili do programu Zdravé zuby. Program má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které ho doporučilo zařadit do běžné výuky na I. stupni základních škol, Ministerstva zdravotnictví ČR a Kanceláře WHO v ČR, která program podporuje od roku 2005. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Více informací zde.

 

Projekt Plave malý i velký

Ve spolupráci se zřizovatelem byly zajištěny bezplatné hodiny plavání pro žáky naší školy.

 

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu – Recyklohraní, pořádaného pod záštitou MŠMT. V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. Více informací zde.

 

Hodina pohybu navíc

Projekt byl připraven ve spolupráci s Házenkářským klubem FCC Lovosice. Tento projekt je zaměřen na pohybové aktivity dětí navštěvujících školní družinu. Více informací zde.

 

Za zdravým vzduchem

Díky spolupráci s VZP ČR v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“ a podpoře tohoto projektu ze strany VZP ČR formou příspěvku pro každého zúčastněného pojištěnce, mohou žáci naší školy čerpat příspěvek ve výši 1200,- Kč na tuzemský ozdravný pobyt. Projekt je určen pro děti z prvního stupně základní školy. Pobyt musí být organizován v lokalitě, která se nachází v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. Více informací zde.

 

Worldacademy

Zapojením do projektu Worldacademy byl pedagogům zajištěn přístup k moderním výukovým materiálům. Více informací zde.

 

DUMy.cz

V rámci projektu DUMy.cz mají učitelé naší školy možnost využívat nepřeberné množství materiálů, které pomáhají zjednodušit a zatraktivnit výuku, ale také se vzdělávat. Více informací zde.

 

Záchranný kruh

Využíváme přístup do portálu, který obsahuje kvalitní, atraktivní a zábavné vzdělávací materiály z oblasti rizik a mimořádných událostí. Více informací zde.

 

Stipendijní program Lovochemie

Škola pokračovala ve spolupráci na popularizaci chemie u žáků 8. a 9. tříd. Naši žáci navštívili Lovochemii, kde se seznámili s nabídkou programu na partnerských školách Lovochemie a se stipendijním programem Lovochemie, absolvovali prohlídku laboratoří a budovy hasičského záchranného sboru. Celá akce probíhala v režii Lovochemie.

 

Projekt Digitalizace škol

Škola se zapojila do projektu Digitalizace škol. V rámci programu mají učitelé školy možnost využívat digitální vzdělávací materiály na portálu eKabinet. V jednotlivých krajích České republiky dále probíhají aktivity a semináře pro učitele zaměřené na využití digitálního vzdělávacího obsahu a moderních technologií ve výuce. Více informací zde.

 

eTwinning

Online spolupráce mezi školami, vzdělávání a vzájemná komunikace evropských učitelů. Více informací zde.

 

Projekt na podporu prvňáčků

Ve spolupráci s několika společnostmi byly zajištěny sponzorské dary na podporu nastupujících dětí. Díky tomu děti první den ve škole našly na svém místě na stolečku např. ovoce a pitíčko, omalovánky, reflexní pásky, vak na školní pomůcky a boty, rozvrh hodin atd. Nadílka byla opravdu pestrá a bohatá.

 

Třídění odpadů

Kromě třídění plastů, pet lahví, papíru, starých baterií a drobného elektroodpadu umožňujeme našim žákům, ale i občanům města Libochovice třídit textilní odpad.  Vedle speciálních nádob určených k třídění odpadu umístěných v budově školy a běžných kontejnerů na tříděný odpad, je v blízkosti základní školy umístěn sběrný kontejner na použitý textil, obuv a hračky společnosti TextilEco a.s. Ta se specializuje na ekologickou recyklaci textilního odpadu a spolupráci s nadací SOVA, která se zaměřuje na pomoc lidem, vzdělávání, vědě a zdravotnictví. Výsledkem naší spolupráce je nejen ochrana životního prostředí a vytváření ekonávyku u našich dětí a spoluobčanů, ale zprostředkovaně také podpora různých charitativních organizací.

 

Spolupráce s DDM Trend Roudnice nad Labem

Díky úzké spolupráci s DDM Trend Roudnice nad Labem bylo možné žákům naší školy nabídnout Keramický kroužek, Basketbalový kroužek, Lehkoatletický kroužek a Sportovní hry.

 

Dobročinné akce

Škola byla zapojena do mnoha dobročinných akcí. Dlouhodobě probíhá vzájemná intenzivní spolupráce s následujícími organizacemi – Světluška, Fond Sidus, Život dětem o.p.s., Azyl pro opuštěné kočky LUCKY, z. s., nezisková humanitární organizace Charita Česká republika, Nadační fond Českého rozhlasu.

 

Svět energie

Vzdělávací program Svět energie založila energetická společnost ČEZ v roce 1992 s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a v budoucnu případně o zaměstnání v této oblasti. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. Více informací zde.

 

Rope skipping

Ve spolupráci se zástupci kroužku Rope skippingu byla provedena příprava na podání žádosti o dotace na sportování dětí. V projektu bude škola vystupovat jako partner.

 

Projekt Tempish florbal do škol

Díky zapojení do tohoto projektu se podařilo škole zdarma získat kvalitní florbalové hole.

 

Výzva č. 57

Projekt zaměřený na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy, individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Více informací zde.

 

Výzva č. 56

Čtenářské dílny, zahraniční vzdělávací kurz pro učitele, „náslechy“ učitelů v zahraničních školách, jazykově poznávací pobyt pro 40 žáků a 4 učitele v Anglii. Více informací zde.

 

Dotkněte se inspirace

Cílem projektu je zvýšení kompetencí ředitelů, ICT metodiků a pedagogů napříč realizovanými klíčovými aktivitami. Zlepšit zázemí pro to, aby pedagogové mohli využívat ICT při sebevzdělávání i při své práci. Zvýšit efektivitu využití školních ICT při výuce. Více informací zde.

 

Let´s speak together

Globálním cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ (ale i NJ), ve školách a pomáhat se zaváděním nových metod do výuky (zejména metodu CLIL). Podpora zapojení rodilých mluvčí do výuky a internacionalizace škol a podpora učitelů formou prohlubování jejich cizojazyčných kompetencí. Více informací zde.

 

EU peníze školám

Rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání. Více informací zde.

 

Projekty města Libochovice v nichž vystupujeme jako partner

Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice

Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany – Libochovice