Školní družina

Školní družina je jednou ze součástí příspěvkové organizace Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice.

Název školy:           Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

Právní forma:         Příspěvková organizace

Sídlo:                        Vrchlického 284, 411 17 Libochovice

IČO:                          46768807

IZO:                          116500476

RED-IZO:                  600081770

E-podatelna:           zs.libochovice@zslibo.cz

Datová schránka:  n3arn3e

Web:                          www.skolylibo.cz

Telefon:                    774 786 893

Ředitel školy:          Mgr. Miloš Matějka

 

Zřizovatel školy:     Město Libochovice, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice

E-mail:                        podatelna@libochovice.cz

Telefon:                      416 725 830

Datová schránka:      x9kbc4j

Web:                            www.libochovice.cz

 

Školní družina je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Práce školní družiny je samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky, pravidly a zásadami pedagogiky volného času.

V současné době máme ve školní družině otevřena 3 oddělení pod vedením kvalifikovaných vychovatelek. Kapacita školní družiny je 90 dětí. Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky 1. stupně a to v ranním bloku od 6.00 do 8.00/9.00 a v odpoledním bloku od 11.00 do 16.00.

Poslání zařízení

Školní družina zajišťuje a realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost v době mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, zájmové, rekreační, odpočinkové a přípravy na vyučování. Výchovná a vzdělávací činnost probíhá dle ŠVP a podle vypracovaného tematického plánu. Cílem všech činností je nenásilnou formou naučit žáky plnohodnotně využívat volný čas, čerpat nové informace a vědomosti. Velký důraz je kladen na upevňování mezilidských vztahů a na zvládání sebe obslužných činností.

Denní režim školní družiny

6:00 – 7:40 (8:40)

  • Individuální činnost dětí (ranní rozcvička, stolní hry, stavebnice, omalovánky)

 

11:35 – 13:30

  • Hygiena, oběd
  • Odpočinková činnost (četba nebo poslech pohádek, stolní hry, stavebnice, kreslení)

 

13:30 – 14:15 – 15:15

  • Zájmová činnost (sportovní, výtvarná, hudební, pracovní)

 

14:15 – 15:15 – 16:00

  • Rekreační činnost (sportování, procházky, společenské hry)
  • Psaní domácích úkolů a příprava na vyučování