Speciální třídy

Speciální třídy jsou jednou ze součástí příspěvkové organizace Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice. Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku.

Název školy:           Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

Právní forma:         Příspěvková organizace

Sídlo:                        Komenského 299, 411 17 Libochovice

IČO:                          46768807

IZO:                          102317097

RED-IZO:                  600081770

E-podatelna:           zs.libochovice@zslibo.cz

Datová schránka:  n3arn3e

Web:                          www.skolylibo.cz

Telefon:                    774 786 892

Ředitel školy:          Mgr. Miloš Matějka

Zástupce ředitele:  Mgr. Šárka Pailová

 

Zřizovatel školy:     Město Libochovice, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice

E-mail:                        podatelna@libochovice.cz

Telefon:                      416 725 830

Datová schránka:      x9kbc4j

Web:                            www.libochovice.cz

Speciální třídy se staly nedílnou součástí Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice od začátku školního roku 2013/2014. V těchto třídách probíhá vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením a autismem, podle upravených vzdělávacích programů dle povahy zdravotního postižení.

Naše škola má dlouholeté bohaté zkušenosti s prací s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím proudu. Pro žáky s lehkým a středním mentálním postižením máme zřízeny speciální třídy, kde je žákům věnována potřebná speciálně-pedagogická péče a kde se vyučuje v malém homogenním kolektivu podle upraveného vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením anebo jsou žáci vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené. Vzdělávání těchto žáků zajišťují pedagogové, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro speciálně pedagogickou práci.

Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá intenzivní spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem.