Ceník obědů

Kalkulace cen jídel podávaných ve školní jídelně Základní školy Libochovice

Kategorie Cena za oběd
Žáci 3 – 6 let 29,- Kč
Žáci 7 – 10 let 31,- Kč
Žáci 11 – 14 let 33,- Kč
Žáci 15 a více let 35,- Kč
Důchodci (Odečten příspěvek města 15,-Kč) 65,- Kč
Ostatní strávníci 80,- Kč

 

Žák je od začátku školního roku zařazen do věkové kategorie, která odpovídá nejvyššímu věku, kterého žák dosáhne v aktuálním školním roce (na základě ustanovení  vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).

Zařízení školního stravování zabezpečuje hmotnou péči pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka (např. nemoc) ve škole (viz § 4 odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nepřítomnosti žáka ve škole stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu, kdy jsou k ceně za oběd  připočítány režijní náklady (cena pro cizí strávníky). V případě, že nedojde k odhlášení obědů, budou v závěrečném vyúčtování v plné výši účtovány i neodebrané obědy.

Platby

Platby za odebírané obědy lze provádět hotově v kanceláři školní jídelny a nebo je možné využít inkaso z běžného účtu.

Při platbě v hotovosti se obědy platí předem a to do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž bude strava odebírána. Vyúčtování skutečně odebrané stravy bude provedeno vždy při následující platbě.

Při platbě inkasem se odebrané obědy platí zpětně po vyúčtovaní skutečně odebrané stravy, a to k 15 dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla strava odebrána.