Školní poradenské pracoviště

  1. Právní východiska

1.1 Základní právní východiska

vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, MŠMT ČR – č.j.: 27317/2004-24

1.2 Další právní východiska

Nařízení EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů.

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

 

  1. Účel poradenské služby ve škole

Poradenská služba je poskytována žákům a jejich zákonným zástupcům.

Účelem poradenských služeb školy je přispívat zejména k:

– vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu výchovy a vzdělávání,

– naplňování výchovných a vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků,

– zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,

– prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

– prevenci a řešení výchovných a výukových obtíží,

– vytváření vhodných podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,

– vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro děti, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo žijí v odlišných životních podmínkách,

– vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro děti nadané,

– podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,

– metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

– metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků,

– posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť,

– součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

 

  1. Zaměření a cíle poradenské služby ve škole

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, výchovný – kariérový poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a logopedický asistent kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na
a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností pedagogických pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.
Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.
Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením také v oblasti dalších služeb zajišťovaných pro žáky.

 

3.1 Zaměření poradenské služby

Prevence školní neúspěšnosti

Věnovat se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů

Věnovat se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství

Poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vést žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrovat vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

Logopedická péče

Zabezpečit odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečit metodické a konzultační činnosti v oblasti působnosti.

 

3.2 Personální zajištění poradenské služby

Poradenská služba Zodpovědný pracovník
Prevence školní neúspěšnosti Výchovný poradce, školní speciální pedagog, třídní učitel, učitelé jednotlivých předmětů
Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence, třídní učitel
Kariérové poradenství Výchovný poradce, třídní učitel
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Výchovný poradce, školní speciální pedagog, třídní učitel
Žáci nadaní Výchovný poradce, třídní učitel
Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitel školy
Spolupráce s poradenskými zařízeními Ředitel školy, výchovný poradce
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, učitelé
Logopedická péče Logopedický asistent

 

  1. Podmínky pro poskytování poradenské služby

4.1 Podmínky pro poskytnutí poradenské služby

Poradenské služby ve škole jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům.
Škola poskytuje bezplatně standardní poradenské služby v rozsahu uvedeném ve směrnici, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

Škola musí předem srozumitelně informovat žáka a v případě žáka, který má zákonného zástupce, také jeho zákonného zástupce o
a) všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby,

b) prospěchu, který je možné očekávat, a o všech předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta,

c) jeho právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb, včetně práva žádat kdykoli poskytnutí poradenské služby znovu, práva podat návrh na projednání podle § 16a odst. 5 školského zákona, práva žádat o revizi podle § 16b školského zákona a práva podat podnět České školní inspekci podle § 174 odst. 5 školského zákona, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je, že žadatel poskytl součinnost potřebnou k naplnění účelu poradenské služby. Krizová poradenská intervence, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých ohrožujících situacích, se poskytuje bezprostředně po přijetí žádosti.

4.2 Informovaný souhlas

Požaduje-li zákonný zástupce poskytnutí poradenské služby na pracovišti PPP/SPC, musí podepsat Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů ve školském poradenském zařízení (Příloha č. 5 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují vždy s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka.

 

  1. Pracovníci poskytující poradenské služby

5.1 Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují poradenskou službu

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole výchovným poradcem, výchovným – kariérovým poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a logopedickým asistentem, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

Pedagogičtí pracovníci, kteří poskytují poradenskou službu školy:

a) vedoucí pracovníci školy

– ředitel školy,

– zástupce ředitele školy,

b) poradenští pracovníci školy

– výchovný – kariérový poradce,

– výchovný poradce,

– školní metodik prevence,

– školní speciální pedagog,

– logopedický asistent

c) další pedagogičtí pracovníci školy

– třídní učitel,

– učitel-metodik pro přípravu školního vzdělávacího programu,

– učitel(é) vzdělávacího předmětu Výchova k občanství a zdraví,

– další pedagogové (zejména učitelé výchov).

 

5.2 Kontakty na pracovníky

Pracovník Oblast poradenské služby Tel. E-mail Kancelář Konzult. hodiny
Ředitel školy

Mgr. Miloš Matějka

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

774 786 890 matejka.milos@zslibo.cz Ředitelna školy

1. patro stará budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Výchovný poradce

1. stupeň

Mgr. Zuzana Chloubová

Prevence školní neúspěšnosti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci nadaní

774 786 890 chloubova.zuzana@zslibo.cz Kmenová třída

2. patro stará budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Výchovný poradce

2. stupeň

Mgr. Hana Jarošová

Prevence školní neúspěšnosti

Kariérové poradenství

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci nadaní

774 786 890 jarosova.hana@zslibo.cz Kabinet fyziky

2. patro nová budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Školní metodik prevence Mgr. Barbara Bláhová Prevence sociálně patologických jevů 774 786 890 blahova.barbara@zslibo.cz Kabinet AJ

1. patro nová budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Školní metodik prevence Mgr. Renáta Hlaváčková Prevence sociálně patologických jevů 774 786 890 hlavackova.renata@zslibo.cz Kmenová třída

1. patro stará budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Školní speciální pedagog Mgr. Šárka Pailová Prevence školní neúspěšnosti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

774 786 890 pailova.sarka@zslibo.cz Sborovna -Budova speciálních tříd Kdykoli po předchozí domluvě
Logopedický asistent

Mgr. Monika Kotěrová

Logopedická péče 774 786 890 koterova.monika@zslibo.cz Kmenová třída

přízemí stará budova

Kdykoli po předchozí domluvě
Logopedický asistent

Mgr. Danuše Salačová

Logopedická péče 774 786 890 salacova.danuse@zslibo.cz Kmenová třída

1. patro stará budova

Kdykoli po předchozí domluvě
  1. Schéma poskytování poradenských služeb ve škole

  1. Spolupráce s poradenskými zařízeními

Škola spolupracuje se specializovanými poradenskými pracovišti:

a) ve školství

pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

– speciálně pedagogické centrum (SPC)

– středisko výchovné péče (SVP)

– krajský koordinátor pro logopedickou péči

b) mimo školství

informačně-poradenské středisko úřadu práce

 

  1. Prostory a časová dostupnost poradenských služeb
Pracovník Prostory Konzultační hodiny
Ředitel školy

Mgr. Miloš Matějka

Ředitelna školy

1. patro stará budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Výchovný poradce

1. stupeň

Mgr. Zuzana Chloubová

Kmenová třída

2. patro stará budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Výchovný poradce

2. stupeň

Mgr. Hana Jarošová

Kabinet fyziky

2. patro nová budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Školní metodik prevence

Mgr. Barbara Bláhová

Kabinet AJ

1. patro nová budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Školní speciální pedagog

Mgr. Šárka Pailová

Sborovna – Budova speciálních tříd Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Logopedický asistent

Mgr. Monika Kotěrová

Kmenová třída

přízemí stará budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě
Logopedický asistent

Mgr. Danuše Salačová

Kmenová třída

1. patro stará budova

Žáci: Kdykoli
Učitelé: Kdykoli
Rodiče: Kdykoli po předchozí domluvě

Standardní činnosti školy

Standardní činnosti výchovného poradce


Poradenské činnosti:

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,

b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,

c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti ve spolupráci s třídním učitelem,

d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,

e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,

f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

g) poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
3. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
4. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
5. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
6. Poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zejména pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona.

 

Metodické a informační činnosti

1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
a) v otázkách kariérového rozhodování žáků,

b) s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

c) s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

d) s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

e) v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky

2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
4. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
5. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Standardní činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga

1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.
2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
4. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovení druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
6. Speciálně pedagogická a etopedická diagnostika při výchovných problémech, stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.
7. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.
2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.
5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
6. Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
7. Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
8. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
9. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
11. Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
12. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
2. Metodická pomoc třídním učitelů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
3. Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně speciálních vzdělávacích potřeb, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
4. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.
5. Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.
6. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
7. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
8. Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
9. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.