Stanovení úplaty za umělecké vzdělávání – školní rok 2023/2024

Úplata za vzdělávání (školné) se stanovuje na základě vyhlášky o základních uměleckých školách č. 71/2005 Sb., v souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výše úplaty za vzdělání se stanovuje na období školního roku a je splatná v 1. pololetí nejpozději do 15. září a za 2. pololetí nejpozději do 15. února.

Platbu úplaty za vzdělávání lze provést bezhotovostně na účet školy č. 3775818389/0800 (variabilní symbol bude každému žákovi přidělen na začátku pololetí) nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Výše úplaty za půjčovné se stanovuje na období školního roku a je splatná v 1. pololetí nejpozději do prosince a za 2. pololetí nejpozději do května.

Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

Platbu úplaty za půjčovné lze provést bezhotovostně na účet školy č. 3775818389/0800  (variabilní symbol bude každému žákovi přidělen, do poznámky bude uvedeno „Půjčovné“) nebo v hotovosti v kanceláři školy.

Hudební obor

Předmět                             Týdenní dotace              Školné/pololetí              Školné/rok

Individuální výuka                           1h                             1 400,- Kč                     2 800,- Kč

Další nástroj                                     1h                             1 200,- Kč                     2 400,- Kč

Studium pro dospělé*                     1h                             3 500,- Kč                     7 000,- Kč

Studium pro dospělé**                   1h                              3 500,- Kč                    7 000,- Kč

Kolektivní výuka (hlavní obor)       1h                                 600,- Kč                     1 200,- Kč

Sborový zpěv (hlavní obor)            1h                                 600,- Kč                     1 200,- Kč

V ceně školného individuální a skupinové výuky je zahrnuta kolektivní výuka (hudební nauka, hudební soubor, orchestr, pěvecký sbor apod.).

*Studium podle §8, odst. 2, písmeno a), vyhlášky č. 71/2005

**Studium podle §8, odst. 2, písmeno b), vyhlášky č. 71/2005

 

Výtvarný obor

Předmět                            Hodinová dotace             Školné/pololetí              Školné/rok

Přípravné studium                         3h                                1 000,-  Kč                   2 000,- Kč

1. stupeň                                          3h                               1 000,- Kč                    2 000,- Kč

2. stupeň                                          3h                               1 000,- Kč                    2 000,- Kč

 

Půjčovné

Hudební nástroj                               300,- Kč / měsíc

Slevy ze školného lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti z níže uvedených důvodů

a)zdravotní důvody

b)sociální důvody

 

Individuální výuka                                    1 žák ve třídě

Skupinová výuka                                      2 – 4 žáci ve třídě

Kolektivní výuka                                      5 a více žáků ve třídě

 

V Libochovicích dne 28. 8. 2023

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy