Školní družina

Stanovení výše úplaty ve školní družině

Zřizovatel školy stanovil měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice ve výši 300 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

  • a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  • c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře
  • d) účastník nebo jeho zákonný zástupce má nárok na přídavek na dítě podle zákona o státní sociální podpoře.

a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Podmínky úplaty

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen zcela výjimečně, rodiče platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Při platbách složenkami tento variabilní symbol vepisuje do složenek vychovatelka školní družiny. Vychovatelky pravidelně kontrolují placení úhrady v součinnosti s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jednají s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.