22. 11. 2023

Informace ke stávce 27. 11. 2023

Výuka na ZŠ Libochovice bude během stávky probíhat standardním způsobem. Stávka se nedotkne ani provozu školní družiny a školní jídelny.16. 11. 2023

Informační web k přijímacím zkouškám na střední školy

V souvislosti s digitalizací přijímacího řízení na střední školy došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související.

Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky
prostřednictvím výpisu z informačního systému, ale také zveřejnění výsledků.
Webové stránky jsou dostupné na odkazu: www.prihlaskynastredni.cz25. 7. 2023

Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/2024 bude zahájen v pondělí 4. září 2023.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.11. 11. 2022

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na pátek 18. 11. 2022 volný den pro žáky, a to z organizačních důvodů a technických důvodů (instalace úsporného osvětlení v budově školy a s tím spojené úpravy elektroinstalace).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy9. 8. 2022

Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2022 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Cesta do šestých tříd bude pro žáky vyznačena.15. 1. 2022

Informace k testování žáků od 17. Ledna 2022

Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

 

Informace k testování zaměstnanců od 17. Ledna 2022

 

Od 17. ledna 2022 se plošně testují všichni zaměstnanci škol a školských zařízení bez ohledu na to, zda jsou plně očkovaní nebo zda prodělali v posledních 180 dnech onemocnění covid-19.

 

Režim 1 – týká se ZŠ, ŠD, Specky, ŠJ

Frekvence testování 1 krát týdně – vždy v pondělí, nebo při prvním vstupu na pracoviště

Pokud se zaměstnanec odmítne otestovat, je povinen (a to i v případě, že je očkován) ve vnitřních prostorech nosit respirátor vždy, ve vnějších prostorech pak v případě, pokud nedodrží rozestup minimálně 1,5m od ostatních. Výjimky z této povinnosti jsou nadále stejné.

Zaměstnanec, který by podléhal i testování podle režimu 2 (níže), se testuje pouze podle testování zaměstnanců podle režimu 1.

 

Režim 2 – týká se ZUŠ

Frekvence testování 2 krát týdně

– vždy v pondělí, nebo při prvním vstupu na pracoviště

následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí kalendářní den po předchozím testování (typicky se tedy testuje v pondělí a ve čtvrtek, nicméně je možné zvolit i jiný režim, např. úterý a pátek)

Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

 • nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti
 • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné
 • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Výjimka z povinného nošení ochranné prostředku v tomto případě není.

 

Povinnosti zaměstnance (režim 1 i 2):

 • v případě, že má zaměstnanec pozitivní antigenní test, bezodkladně uvědomí zaměstnavatele, pracoviště opustí a poskytne součinnost KHS, která mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami
 • zaměstnanci je tedy po dobu 5 dnů nařízena karanténa, není povinen jít na konfirmační PCR test a do práce se vrací po uplynutí karantény (čili 5 dnů),
 • při návratu z karantény je zaměstnanec povinen podstoupit antigenní test na pracovišti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti
 • pokud bude zaměstnanec při antigenním testu provedeném po návratu z karantény stále pozitivní, je mu opět nařízena karanténa na dobu 5 dnů a celý výše uvedený cyklus se opakuje,
 • zaměstnanec může jít po pozitivním antigenním testu dobrovolně na PCR test – v případě negativního výsledku a absenci příznaků onemocnění karanténu KHS ukončí a zaměstnanec se vrací do práce a dále se testuje podle běžných pravidel pro testování dle režimu 2,
 • karanténa se považuje za překážku na straně zaměstnance – zaměstnanci náleží náhrada platu ve výši 60 % průměrného výdělku jako při běžné nemoci a vedle toho zaměstnanci náleží po dobu karantény/izolace mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (Příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady platu. Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin).

 

Povinnost podstoupit testování se nevztahuje na osobu, která doloží, že:

 • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
 • podstupuje testování u jiného zaměstnavatele (k prokázání této skutečnosti vydá zaměstnavatel písemné potvrzení)


30.12.2021

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
 • i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání (netýká se žáků ZUŠ)

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
 • jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

 

 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu režimová opatření spočívající v
 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • používání hygienického zařízení určeného školou pouze pro tyto děti a žáky, je-li to organizačně možné,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od žáků z jiných tříd) a
 • dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

 

 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka.

 

 • V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.


29. 12. 2021

Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni
 • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků jednou týdně každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)


15. 11. 2021

Režimová opatření

 

Průběh školního roku

 

Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických pravidel, nošení roušek nebo omezení vstupu třetích osob do školy. Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit.

 

K základním principům bezpečného provozu škol patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace, sociální distance, ochrana úst a nosu. Na začátku školního roku proběhne také plošné preventivní testování žáků.

 

Zákaz vstupu nemocným a izolace

 

Do školy a školského zařízení nemohou vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.  V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, nasadí si neprodleně ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Hygienická opatření

 

Jedním ze základních předpokladů hladkého fungování školy je efektivní úklid a dezinfekce všech prostor a ploch. Se zvýšenou četností je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, zábradlí, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci… Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

 

Preventivní screeningové testování

 

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

 

Ve škole bude probíhat preventivní screeningové testování žáků každé pondělí s platností od 22. 11. 2021 až do odvolání. První test se provede 22. listopadu.

Preventivnímu testování se nejsou povinni podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19).

 

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

K testování se budou používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).

 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy) je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba). Asistence je umožněna také v individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic).

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.).

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

 

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky).

 

Postup v případě pozitivního Ag testu

 

V případě pozitivního Ag testu je povinná konfirmace. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu z 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

 

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.25. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021.

 

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele) a bude zahájeno v 8 hodin.

Rodiče prosíme, aby při vstupu do budovy školy měli nasazenou ochranu dýchacích cest (nos, ústa).

 

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. A se nachází ve druhém patře staré budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Koštice. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Třídu 6. C tvoří žáci bývalé 5. C. Učebna 6. C se nachází ve druhém patře nové budovy školy (učebna chemie).25. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022 – režimová opatření

 

Jak bude probíhat začátek školního roku

 

Ministerstva zdravotnictví a školství společně připravila řadu doporučení a nařízení, která mají zabránit uzavírání škol. Týkají se především hygienických pravidel, nošení roušek nebo omezení vstupu třetích osob do školy. Pravidla byla zapracována do manuálu, kterým by se měly školy od září řídit.

 

K základním principům bezpečného provozu škol patří dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skupinová izolace, sociální distance, ochrana úst a nosu. Na začátku školního roku proběhne také plošné preventivní testování žáků.

 

Zákaz vstupu nemocným a izolace

 

Do školy a školského zařízení nemohou vstupovat osoby, které vykazují známky akutního onemocnění.  V případě, že se příznaky nemoci vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, nasadí si neprodleně ochranu dýchacích cest a bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, kde bude izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí ze školy. Žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Hygienická opatření

 

Jedním ze základních předpokladů hladkého fungování školy je efektivní úklid a dezinfekce všech prostor a ploch. Se zvýšenou četností je nutné čistit a dezinfikovat kontaktní místa – kliky, madla, vypínače, klávesnice, dálkové ovladače, zábradlí, splachovadla, tlačítka u tekutých mýdel či zásobníků na dezinfekci… Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.

 

Preventivní screeningové testování

 

Plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách. Samotné plošné testování má primárně screeningovou funkci, proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako doplněk, který zvyšuje jejich účinnost.

 

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků třikrát po sobě. První test se provede 1. září. V prvních třídách proběhne první test 2. září. Dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivnímu testování se nejsou povinni podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19).

 

Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

 

K testování se budou používat neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, u kterých není nutná asistence zdravotnického personálu (tzv. rychlé antigenní testy – RAT).

 

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku a žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy) je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba). Asistence je umožněna také v individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic).

 

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.).

 

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. do 10. září.

 

Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu. Čtvrtý a další test bude proveden v případě, že se v rámci testování odhalí lokální ohnisko nákazy, tj. pokud bude ve školách v daném okrese vyhodnoceno více jak 25 pozitivních testů na 100 000 provedených testů v součtu dvou prvních testů. Testování v tomto případě bude pokračovat do konce září s frekvencí 1x týdně.

 

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

 

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest

 

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

 

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení. V případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí.

 

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky).

 

Postup v případě pozitivního Ag testu

 

V případě pozitivního Ag testu je povinná konfirmace. Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. (V praxi se bude jednat fakticky pouze o testování 9. září, protože u prvního testu a u testu z 6. září nebude splněna podmínka, že spolu žáci byli v předcházejících 2 dnech.) Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků a žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě.

 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce žáka povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, bude poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku, např. formou zasílání materiálů, úkolů či výukových plánů na dané období.

 

Obdobně se pak postupuje v případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. 

30. 4. 2021

Zápis do prvních tříd

Dne 30. 4. 2021 byly zveřejněny výsledky zápisu k povinné školní docházce. Seznam žáků přijatých pro školní rok 2021/2022 naleznete vyvěšen na vchodových dveřích základní školy. V elektronické podobě jej naleznete zde.

Na všechny prvňáčky se moc těšíme.

Seznam školních potřeb pro žáky 1. ročníku školního roku 2021/2022, které je potřeba před začátkem školního roku zakoupit najdete zde 

19. 5. 2021

S účinností od 24. 5. 2021 platí:

Pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, se stanoví frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

Na základní škole

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště. Přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a nošení ochrany dýchacích cest
 • školy v přírodě je možno konat od 31. května 2021

 

Stanovují se výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy


12. 5. 2021

Informace k provozu školy od 17. 5. 2021

S účinností od 17. 5. 2021 platí následující:

Na základní škole

 • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
 • v Ústeckém kraji pokračuje rotace tříd 2. stupně (s největší pravděpodobností bude od 24. 5. zrušena)
 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin (doporučuje se i nadále omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde to je možné).

 

Ve školní družině

 • provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin (doporučuje se i nadále omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd a skupin tam, kde to je možné),
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

Frekvence preventivního antigenního testu:

 • dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny
 • jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně ve speciálních třídách s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu
 • jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školním pozemku tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů a v současné době nejsou k odběru přihlášeni, musí včas provést objednání obědů. 

5. 5. 2021

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

VÝUKA

PRVNÍ STUPEŇ

Střídá se prezenční a distanční výuka v týdenních rotacích celých tříd

První týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

Distanční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

Druhý týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

Distanční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

 

DRUHÝ STUPEŇ

Střídá se prezenční a distanční výuka v týdenních rotacích celých tříd

První týden

Prezenční výuka

 1. B, 7. A, 7. B, 8. B, 9. A – výuka dle běžného rozvrhu

Distanční výuka

 1. A, 7. C, 8. A, 9. B – výuka dle rozvrhu pro rotační výuku

 

Druhý týden

Prezenční výuka

 1. A, 7. C, 8. A, 9. B – výuka dle běžného rozvrhu

Distanční výuka

 1. B, 7. A, 7. B, 8. B, 9. A – výuka dle rozvrhu pro rotační výuku

 

SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Prezenční výuka bez rotace

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace jsou možné pro všechny žáky (u konzultací může být přítomen zákonný zástupce)

SKUPINOVÉ KONZULTACE

Jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků pro znevýhodněné žáky 2. stupně.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Povoleny jsou sportovní činnosti konané venku

 • to se týká pouze těch žáků, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání
 • na organizování sportovní činnosti ve školách se uplatní obecně platná mimořádná opatření,
 • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany pro vzdělávací aktivity ve školách (tedy bez roušky nebo respirátoru), jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
 • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd
 • jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro amatérské sportování organizované sportovními svazy

 

Výuka plavání a zpěv – není možná

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – nejsou možné.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině

 • žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2

Umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek.

 • žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

Podmínkou osobní účasti na konzultaci nebo výuce v základní umělecké škole (toto se vztahuje pouze na ty skupinové konzultace nebo výuku, kterých se účastní vice než 3 žáci nebo účastníci) je to, že žák nebo účastník

Více informací naleznete zde

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 

OCHRANA NOSU A ÚST

Všichni musí mít povinně ochranu úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory.

b) Žáci ZŠ a speciálních tříd: zdravotnická obličejová maska splňující standardy mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Výjimka pouze pro osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Platí povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti

 • to znamená, že na veřejně přístupných místech venku je povinnost nosit ochranný prostředek pouze tehdy, jsou-li od sebe osoby vzdáleny blíže než 2 metry

 

TESTOVÁNÍ

Povinné testování samoodběrem pomocí neinvazivních testů pro žáky ZŠ a speciálních tříd

– antigenní testování 1x týdně – první stupeň, speciální třídy a zaměstnanci

– antigenní testování 2x týdně – druhý stupeň

– první test 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– druhý test vždy ve čtvrtek

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

– testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Manuál k testování ve školách zde 

Instruktážní video k testům Singclean naleznete zde

Instruktážní videa k testům Lepu naleznete zde

 

VĚTRÁNÍ

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

Doporučená je venkovní výuka v maximální míře.

 

HOMOGENITA

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací.

 

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky na distanční výuce pouze odběr stravy do jídlonosičů.

Pro žáky na prezenční výuce:

– pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

– rozestupy mezi žáky z různých tříd

– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, při výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce

Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů a v současné době nejsou k odběru přihlášeni, musí včas provést objednání obědů.

 

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB  V PROSTORÁCH ŠKOLY

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení pouze v důvodných  případech a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a zaměstnanci.

 

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ

Třídní učitel ráno vyzvedne děti před šatnami. V den testování je nutné zajistit rozestupy mezi žáky 1,5 m v šatnách a po cestě.

Příchod žáků do šaten:

První týden Druhý týden
Čas příchodu Třída Čas příchodu Třída
7:30 1.B 4.A 7.A 8.B 7:30 1.A 4.B 6.A 8.A
7:40 2.A 5.B 6.B 7.B 7:40 1.C 5.A 7.C
7:50 3.A 5.C 9.A 7:50 2.B 3.B 9.B

Testování bude probíhat ve třídách.

Třídní učitelé budou ve své třídě po celou dobu testování.

Po  příchodu do třídy se děti posadí na svá místa. Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).

Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.

Třídní učitel vysvětlí žákům, proč se testuje a seznámí žáky se způsobem provedení testu.

Žáci budou mít na stole připravené testy.

Všichni budou postupovat podle pokynů třídního učitele.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Provedení a vyhodnocení samoodběru

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce – třídní učitel obejde žáky s dávkovačem dezinfekce, nebo si každý dojde k umyvadlu (samostatně).
 2. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 3. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 4. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
 5. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 7. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 8. Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Použité testy budou vyhozeny do koše bez krytu.

Odpad zlikviduje po skončení testování uklízečka.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání.

Pokud žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytnuta přiměřená forma podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, zasílání materiálů, úkolů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

V případě testování žáků 1.-3. ročníků a žáků speciálních tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. V maximální míře je nutné zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Ve třídě již potom nebude testován.8. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

VÝUKA

PRVNÍ STUPEŇ

Střídá se prezenční a distanční výuka v týdenních rotacích celých tříd

První týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

Distanční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

Druhý týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

 Distanční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

DRUHÝ STUPEŇ

Pokračuje distanční vzdělávání

SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Prezenční výuka bez rotace

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace jsou možné pro všechny žáky (u konzultací může být přítomen zákonný zástupce)

SKUPINOVÉ KONZULTACE

Jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků pro:

1) Znevýhodněné žáky 2. stupně

2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ

Výuka plavání a zpěv – není možná

Tělesná výchova – není možná

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – nejsou možné.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Prezenční výuka – pouze individuální výuka (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Povoleny jsou individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Distanční výuka – skupinová a kolektivní výuka

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 

OCHRANA NOSU A ÚST

Všichni musí mít povinně ochranu úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory.

b) Žáci ZŠ a speciálních tříd: zdravotnická obličejová maska splňující standardy mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Výjimka pouze pro osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

 

TESTOVÁNÍ

Povinné testování samoodběrem pomocí neinvazivních testů pro žáky ZŠ a speciálních tříd

– antigenní testování 2x týdně

– první test 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– druhý test vždy ve čtvrtek

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

– testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Manuál k testování ve školách zde 

Instruktážní videa k testům naleznete zde

 

VĚTRÁNÍ

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

Doporučená je venkovní výuka v maximální míře.

 

HOMOGENITA

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací.

 

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky na distanční výuce pouze odběr stravy do jídlonosičů.

Pro žáky na prezenční výuce:

– pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

– rozestupy mezi žáky z různých tříd

– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, při výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce

Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů a v současné době nejsou k odběru přihlášeni, musí včas provést objednání obědů.

 

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB  V PROSTORÁCH ŠKOLY

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení pouze v důvodných  případech a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a zaměstnanci.

 

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ

 

Třídní učitel ráno vyzvedne děti před šatnami. V den testování je nutné zajistit rozestupy mezi žáky 1,5 m v šatnách a po cestě.

Příchod žáků do šaten:

První týden Druhý týden
Čas příchodu Třída Čas příchodu Třída
7:30 1.B 4.A 7:30 1.A 4.B
7:40 2.A 5.B 7:40 1.C 5.A
7:50 3.A 5.C 7:50 2.B 3.B

Testování bude probíhat ve třídách.

Po  příchodu do třídy se děti posadí na svá místa. Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).

Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.

Třídní učitel vysvětlí žákům, proč se testuje a seznámí žáky se způsobem provedení testu.

Žáci budou mít na stole připravené testy.

Všichni budou postupovat podle pokynů třídního učitele.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Provedení a vyhodnocení samoodběru

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce – třídní učitel obejde žáky s dávkovačem dezinfekce, nebo si každý dojde k umyvadlu (samostatně).
 2. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 3. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 4. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
 5. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 7. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 8. Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Použité testy budou vyhozeny do koše bez krytu.

Odpad zlikviduje po skončení testování uklízečka.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání.

Pokud žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytnuta přiměřená forma podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, zasílání materiálů, úkolů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

V případě testování žáků 1.-3. ročníků a žáků speciálních tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. V maximální míře je nutné zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Ve třídě již potom nebude testován. 

28. 2. 2021

Informace k provozu školy od 27. února 2021 do 21. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy)
 • ve školních družinách

Těmto žákům bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Ošetřovné: informace o ošetřovném najdete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

23. 2. 2021

Povinnost nosit respirátor

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

 • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
 • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

 

které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb ( i ve škole nebo školském zařízení),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

30. 1. 2021

Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče, milí žáci,
s lítostí vám oznamuji, že veškerý personál školní jídelny byl umístěn do karantény. V tuto chvíli nejsme schopni zajistit chod školní jídelny a přípravu obědů. Školní jídelna proto bude od pondělí 1. 2. 2021 uzavřena. Karanténa by podle předběžného odhadu měla trvat do neděle 7. 2. 2021. Vše bude závislé na výsledcích testování zaměstnanců jídelny. Po dobu uzavření jídelny budou mít všichni strávníci automaticky odhlášené obědy, není proto třeba činit žádné kroky. Žákům prvních a druhých ročníků bude nabídnut náhradní způsob zajištění obědů. O termínu opětovného otevření jídelny vás budeme informovat.
Velice se omlouváme za vzniklé komplikace a zároveň děkujeme za pochopení.
S pozdravem a přáním pevného zdraví
Miloš Matějka 

27. 1. 2021

Vysvědčení

 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, kdy měl být rozdán výpis z vysvědčení. Protože v tento den není možná osobní přítomnost žáků ve škole, bude výpis předán nejpozději třetí vyučovací den poté, kdy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve školách.
 • Žákům prvních a druhých ročníků bude výpis z vysvědčení předán ve škole 28. 1. 2021.
 • Známky na vysvědčení budou žákům a zákonným zástupcům zpřístupněny v systému Edookit 28. 1. 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

 

9. 1. 2021

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. 

29. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Provoz základní školy

—Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

—Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

—Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

—Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. V platnost opět vstupuje speciální rozvrh hodin online výuky (k dispozici ke stažení zde).

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • 1. a 2. ročníky se vzdělávají prezenčně
 • Ve 3. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365, online výuka probíhá v prostředí MS Teams.
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, mailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce…)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdržel rozvrh od třídního učitele (k dispozici ke stažení zde).
 • Pole v rozvrhu označená SVP, Sp a Ko lze využít k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), samostatné práci žáků (Sp) a domluveným konzultacím (Ko). Konzultace žáků a zákonných zástupců s učiteli je možné domluvit i mimo vyznačené hodiny.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, emailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte třídního učitele, popřípadě ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit, případně je možné zajistit SIM kartu pro připojení k internetu.

 

Provoz speciálních tříd

—Je povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

—Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

—Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 17. 11. 2020

Informace k provozu školní družiny od 18. listopadu 2020

Provoz školní družiny

—Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve družině. Pro tyto žáky se tedy obnovuje činnost školní družiny a to v homogenních skupinách žáků jedné třídy .

—Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci 1. A budou mít družinu v malé družince – místnost v přízemí naproti schodišti v nové budově (paní vychovatelka Mgr. Jaroslava Svobodová).

Žáci 1. B budou mít družinu na tradičním místě – velká družina v přízemí ve staré budově (paní vychovatelka Hana Pavlatová).

Žáci 1. C budou mít družinu ve své třídě (paní vychovatelka Kateřina Rulfová).

Žáci 2. A budou mít družinu v malé družince u kuchyňky (asistentky).

Žáci 2. B budou mít družinu v kuchyňce (asistentky). 

11. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz základní školy

— Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Provoz speciálních tříd

— Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

— Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

 

Provoz základní umělecké školy

Výuka žáků základní umělecké školy probíhá distančním způsobem.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat a odnést.

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

31. 10. 2020

Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků speciálních tříd na vzdělávání (třídy zřízené podle § 16 odst. 9).  Od tohoto data přecházejí speciální třídy nadistanční výuku.

 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

Výuka na základní škole a základní umělecké škole pokračuje do odvolání distančním způsobem ve stávajícím režimu. 

14. 10. 2020

Informace k distanční výuce a ošetřovnému

Od 14. 10. 2020 přechází škola v souladu s ustanovením školského zákona na distanční vzdělávání. Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • v 1. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu. Komunikace a online schůzky mohou probíhat v prostředí MS Teams (dle dohody s rodiči).
 • ve 2. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a online výuka probíhá v prostředí MS Teams
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce, …)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdrží rozvrh od třídního učitele.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte prosím ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit.

 

Ošetřovné

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Více informací najdete zde.

A zde. 

13. 10. 2020

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zakázána je také osobní přítomnost žáků ve školní družině.

Žáci základní školy přechází od 14. 10. na povinné distanční vzdělávání.  Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Tato opatření se nevztahují na třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Školní jídelna zůstává v provozu. Jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 13:30 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni z odběru obědů. Pokud máte zájem o odběr obědů od 14. 10. 2020, je nutné si je znovu přihlásit. Provoz školní jídelny pro ostatní strávníky se řídí Usnesením vlády ČR.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy 

9. 10. 2020

Opatření platná od 12. 10. do 25. 10.

Vážení rodiče,

v souladu s  usnesením vlády platí na naší škole s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 následující opatření:

 • U 1. stupně základních školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka (střídává výuka 2. stupně se nevztahuje na speciální třídy, u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. A, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

V  týdnu od 19. do 23. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. B, 7. B, 8. B, 9. B – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

Odběr obědů

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 11:15 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Pokud o odebrání obědů nebudou mít zájem, musí si obědy odhlásit standardním způsobem.

Volné dny pro žáky

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny MŠMT vyhlásilo volné dny pro žáky. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Poté následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. 

2. 10. 2020

Opatření platná od 5. 10. 2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 tato opatření:

 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
 • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).
 • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků, školy tedy povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.
 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
 • Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.


 

17. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve třídách

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od pátku 18. září zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách. Výjimku bude mít pouze první stupeň základní školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

10. 9. 2020

Návod pro žáky – registrace do Office 365

Na odkazu níže naleznete videonávod na registraci žáků do Office 365.

Odkaz na video.

 

9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Z tohoto důvodu musí všichni nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě si je mohou žáci i učitelé sejmout. Každý žák by měl mít sáček na odložení roušky a alespoň jednu náhradní roušku.

Výjimku z nošení roušek ve vnitřních prostorách mají:

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

6. 9. 2020

Změna školního informačního systému

Vážení rodiče,

se začátkem tohoto školního roku přešla naše škola ze školního informačního systém iŠkola na systém Edookit. V následujícím týdnu bude provedena distribuce přihlašovacích údajů do vašich emailových schránek. Spolu s přihlašovacími údaji obdržíte také instrukce k prvnímu přihlášení do aplikace.

Návod na používání aplikace si můžete stáhnout zde.

Aplikaci si můžete nainstalovat přímo do telefonu, tabletu, počítače. Návod k instalaci si můžete stáhnout zde.

Se změnou školního systému souvisí také změna kontaktních emailů. Nové kontakty naleznate na webových stránkách. Kontaktovat jednotlivé zaměstnance školy bude možné také přímo v informačním systému Edookit. 

28. 8. 2020

Upozornění

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí vstoupit do budovy školy (žáci, zákonní zástupci žáků, ostatní osoby), že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit a nebudou do budovy vpuštěny. 

28. 8. 2020

Upozornění pro zákonné zástupce a jiné osoby vstupující do prostor školy

Vzhledem k doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy vstupujte do prostor školy pouze v opravdu nezbytných případech s nasazenou rouškou. Schůzku si předem domluvte a svou návštěvu nahlaste službě u vchodu. Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce a v budově dbejte přísných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení. 

26. 8. 2020

Zahájení školního roku pro první třídy 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy neproběhne první školní den prvňáčků standardním způsobem. V letošním roce upustíme od společného přivítání u vstupu do školy. Zvolíme komornější zahájení školní docházky a to pouze v menším kolektivu jednotlivých tříd.

Žáci a rodiče 1. A se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:05. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. A, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. B se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:15. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. B, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. C se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:25. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. C, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Během přípravného týdne sdělí třídní učitelky telefonicky rodičům zařazení do jednotlivých tříd.

Protože chceme docílit toho, aby se skupiny mezi sebou pokud možno neprolínaly, prosíme, abyste se dostavili přesně ve stanoveném čase.  S ohledem na minimalizaci rizika nakažení zvažte prosím nutnost přítomnosti dalších osob kromě rodičů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 11. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře staré budovy školy (bývalá 9. B – vedle ředitelny).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. A).

 26. 8. 2020

Změna školního informačního systému

Vážení rodiče,

školní informační systém iŠkola, který naše škola doposud používala, byl „pohlcen“ konkurencí. Z tohoto důvodu dojde od nového školního roku k přechodu na nový systém. Bližší informace a přihlašovací údaje vám budou poskytnuty v nejbližším možném termínu po úplném dokončení převodu dat a kompletní kontrole.

Se změnou školního systému souvisí také změna kontaktních emailů. Nové kontakty naleznate na webových stránkách. Kontaktovat jednotlivé zaměstnance školy bude možné také přímo v informačním systému.

Děkujeme za pochopení.4. 5. 2020

Umožnění osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pokyny ke vzdělávání žáků prvního stupně naleznete zde. 

3. 5. 2020

Umožnění osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Pokyny ke vzdělávání žáků 9. tříd naleznete zde. 

19. 3. 2020

Změna způsobu zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

je nám to velmi líto, ale rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 3. poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 4. osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 23. 4. do 30. 4. 2020. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (žádost o přijetí, žádost o odklad) je nutné vyplnit elektronicky na tomto odkazu. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň Vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a doručit spolu s ostatními dokumenty jedním z výše uvedených způsobů do školy. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky).

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o přijetí

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o odklad

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

Po ukončení příjmu žádostí Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou – chlozu.zslibo@iskola.cz

Děkujeme za pochopení.

Zde si můžete prostudovat příručku Chystáme se do 1 třídy – příručka o školní zralosti. 

15. 3. 2020

Změna termínu zápisu do prvních tříd

Vzhledem k současné situaci jsme nuceni posunout termín zápisu k povinné školní docházce na nejzazší možný termín z hlediska zákona. Nový termín je stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 29. dubna 2020

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 30. dubna 2020

Pevně doufáme, že budeme moci zápis v nově stanoveném termínu realizovat.

Další informace zveřejníme na základě vývoje situace. Sledujte webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení. 

10. 3. 2020

Oznámení o uzavření školy a školní jídelny

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přerušení výuky na základních školách. Od středy 11. 3. 2020 bude Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice uzavřena, a to až do odvolání. Škola bude otevřena po vyhlášení ukončení preventivního opatření. V průběhu opatření je nutné sledovat sdělovací prostředky.

Žáci budou automaticky odhlášeni z odběru obědů.

  

 

22. 10. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů – havárie na topném systému. Jedná se o únik vody z topné soustavy, který s sebou nese snížení tlaku v soustavě a zablokování kotlů. Při opravě bude nutné vypustit vodu ze soustavy a omezit vytápění budovy. Zároveň bude potřeba provést výkopové práce, které zamezí možnosti využití únikových východů z celé staré budovy školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel11. 8. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude zahájeno v 8 hodin. Akce proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele).

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. C tvoří žáci bývalé 5. C. Učebna 6. C se nachází ve druhém patře staré budovy školy (bývalá 5. C).

 11. 8. 2019

Přihláška do školní družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 6. 9. 2019. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, k dispozici na webu školní družiny. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 13. 9. 2019 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

 31. 7. 2019

Modernizace stravovacího systému

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb došlo ve školní jídelně ZŠ Libochovice během letních prázdnin k modernizaci stravovacího systému. Díky tomuto kroku je možné od 1. září 2019 k identifikaci strávníka při odběru stravy využít jednu z těchto možností

 • karta ISIC, ITIC, ALIVE (žáci a zaměstnanci školy)
 • čip (lze zakoupit ve školní jídelně)
 • dosavadní stravovací karta (to bude umožněno do konce životnosti karty, nově bude možné zakoupit pouze čip, nebo kartu ISIC, ITIC)

 

Při modernizaci systému bylo upuštěno od možnosti objednávat stravu na terminálu umístěném ve školní jídelně. K tomuto kroku nás, po vyhodnocení počtu strávníků, kteří tuto možnost využívali,  vedla snaha vynaložit efektivně finanční prostředky, ale také  možnosti moderních technologií, díky nimž lze objednávat a odhlašovat stravu z pohodlí domova. Objednávat a odhlašovat stravu nyní můžete

 

K přihlášení budete potřebovat údaje, které obdržíte od vedoucí školní jídelny. Na email jidelna@libochovice.cz je potřeba zaslat vaší e-mailovou adresu, ke které bude přístup přiřazen. Zpět obdržíte veškeré údaje potřebné k přihlášení. Přihlašovací údaje přidělené v minulosti jsou stále platné.20. 5. 2019

Zkrácení výuky v pátek 24. 5. 2019

V pátek 24. 5. proběhnou volby.  Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

 • 1. a 2. třídy         11:20
 • 3. a 5. třídy         11:35
 • 4. a 6. třídy         11:55
 • 7. a 8. třídy         12:10
 • 9. třídy                12:25


29. 3. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na úterý 23. 4. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních důvodů (vzdělávání celého pedagogického sboru v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání a do něhož je škola zapojena).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel17. 1. 2019

Zápis do školy

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 3. dubna 2019

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 4. dubna 2019

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky.

Více informací najdete zde.

Žádost o přijetí /odklad můžete vyplnit zde.9. 10. 2018

Zkrácení výuky v pátek 12. 10. 2018

V pátek 12. 10. proběhnou volby. Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

 • 1. a 2. třídy         11:20
 • 3. a 5. třídy         11:35
 • 4. a 6. třídy         11:55
 • 7. a 8. třídy         12:10
 • 9. třídy                12:25


3. 10. 2018

Zkrácení výuky v pátek 5. 10. 2018

V pátek 5. 10. proběhnou volby. Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

1. a 2. třídy 11:20

3. a 5. třídy 11:35

4. A a 6. třídy 11:55

7. a 8. třídy 12:10

4.B a 9. třídy 12:259. 8. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude zahájeno v 8 hodin. Akce proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele).

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).28. 8. 2018

Přihláška do školní družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 7. 9. 2018. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, k dispozici na webu školní družiny. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 14. 9. 2018 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU28. 2. 2018

Doplňovací volby do ŠR

V doplňovacích volbách do Školské rady Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice byl z řad zákonných zástupců dne 28. 2. 2018 zvolen novým členem pan Jindřich Hedánek.26. 2. 2018

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 8. 3. 2018 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny  – nelze vytápět budovu školy, nefunkční splachovače, není možné zajistit osvětlení…).

Ve čtvrtek 8. 3. 2018  bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena školní jídelna. Všichni strávníci budou automaticky odhlášeni.

Děkuji za pochopení.

V Libochovicích 26. 2. 2018

Mgr. Miloš Matějka, ředitel