9. 1. 2021

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. 

29. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Provoz základní školy

—Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

—Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

—Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

—Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. V platnost opět vstupuje speciální rozvrh hodin online výuky (k dispozici ke stažení zde).

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • 1. a 2. ročníky se vzdělávají prezenčně
 • Ve 3. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365, online výuka probíhá v prostředí MS Teams.
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, mailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce…)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdržel rozvrh od třídního učitele (k dispozici ke stažení zde).
 • Pole v rozvrhu označená SVP, Sp a Ko lze využít k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), samostatné práci žáků (Sp) a domluveným konzultacím (Ko). Konzultace žáků a zákonných zástupců s učiteli je možné domluvit i mimo vyznačené hodiny.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, emailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte třídního učitele, popřípadě ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit, případně je možné zajistit SIM kartu pro připojení k internetu.

 

Provoz speciálních tříd

—Je povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

—Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

—Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 17. 11. 2020

Informace k provozu školní družiny od 18. listopadu 2020

Provoz školní družiny

—Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve družině. Pro tyto žáky se tedy obnovuje činnost školní družiny a to v homogenních skupinách žáků jedné třídy .

—Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Žáci 1. A budou mít družinu v malé družince – místnost v přízemí naproti schodišti v nové budově (paní vychovatelka Mgr. Jaroslava Svobodová).

Žáci 1. B budou mít družinu na tradičním místě – velká družina v přízemí ve staré budově (paní vychovatelka Hana Pavlatová).

Žáci 1. C budou mít družinu ve své třídě (paní vychovatelka Kateřina Rulfová).

Žáci 2. A budou mít družinu v malé družince u kuchyňky (asistentky).

Žáci 2. B budou mít družinu v kuchyňce (asistentky). 

11. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz základní školy

— Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Provoz speciálních tříd

— Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

— Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

 

Provoz základní umělecké školy

Výuka žáků základní umělecké školy probíhá distančním způsobem.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat a odnést.

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

31. 10. 2020

Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků speciálních tříd na vzdělávání (třídy zřízené podle § 16 odst. 9).  Od tohoto data přecházejí speciální třídy nadistanční výuku.

 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

Výuka na základní škole a základní umělecké škole pokračuje do odvolání distančním způsobem ve stávajícím režimu. 

14. 10. 2020

Informace k distanční výuce a ošetřovnému

Od 14. 10. 2020 přechází škola v souladu s ustanovením školského zákona na distanční vzdělávání. Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • v 1. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu. Komunikace a online schůzky mohou probíhat v prostředí MS Teams (dle dohody s rodiči).
 • ve 2. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a online výuka probíhá v prostředí MS Teams
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce, …)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdrží rozvrh od třídního učitele.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte prosím ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit.

 

Ošetřovné

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Více informací najdete zde.

A zde. 

13. 10. 2020

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zakázána je také osobní přítomnost žáků ve školní družině.

Žáci základní školy přechází od 14. 10. na povinné distanční vzdělávání.  Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Tato opatření se nevztahují na třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Školní jídelna zůstává v provozu. Jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 13:30 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni z odběru obědů. Pokud máte zájem o odběr obědů od 14. 10. 2020, je nutné si je znovu přihlásit. Provoz školní jídelny pro ostatní strávníky se řídí Usnesením vlády ČR.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy 

9. 10. 2020

Opatření platná od 12. 10. do 25. 10.

Vážení rodiče,

v souladu s  usnesením vlády platí na naší škole s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 následující opatření:

 • U 1. stupně základních školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka (střídává výuka 2. stupně se nevztahuje na speciální třídy, u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. A, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

V  týdnu od 19. do 23. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. B, 7. B, 8. B, 9. B – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

Odběr obědů

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 11:15 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Pokud o odebrání obědů nebudou mít zájem, musí si obědy odhlásit standardním způsobem.

Volné dny pro žáky

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny MŠMT vyhlásilo volné dny pro žáky. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Poté následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října. 

2. 10. 2020

Opatření platná od 5. 10. 2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 tato opatření:

 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
 • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).
 • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků, školy tedy povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.
 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
 • Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.


 

17. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve třídách

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od pátku 18. září zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách. Výjimku bude mít pouze první stupeň základní školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

10. 9. 2020

Návod pro žáky – registrace do Office 365

Na odkazu níže naleznete videonávod na registraci žáků do Office 365.

Odkaz na video.

 

9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Z tohoto důvodu musí všichni nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě si je mohou žáci i učitelé sejmout. Každý žák by měl mít sáček na odložení roušky a alespoň jednu náhradní roušku.

Výjimku z nošení roušek ve vnitřních prostorách mají:

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

6. 9. 2020

Změna školního informačního systému

Vážení rodiče,

se začátkem tohoto školního roku přešla naše škola ze školního informačního systém iŠkola na systém Edookit. V následujícím týdnu bude provedena distribuce přihlašovacích údajů do vašich emailových schránek. Spolu s přihlašovacími údaji obdržíte také instrukce k prvnímu přihlášení do aplikace.

Návod na používání aplikace si můžete stáhnout zde.

Aplikaci si můžete nainstalovat přímo do telefonu, tabletu, počítače. Návod k instalaci si můžete stáhnout zde.

Se změnou školního systému souvisí také změna kontaktních emailů. Nové kontakty naleznate na webových stránkách. Kontaktovat jednotlivé zaměstnance školy bude možné také přímo v informačním systému Edookit. 

28. 8. 2020

Upozornění

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí vstoupit do budovy školy (žáci, zákonní zástupci žáků, ostatní osoby), že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit a nebudou do budovy vpuštěny. 

28. 8. 2020

Upozornění pro zákonné zástupce a jiné osoby vstupující do prostor školy

Vzhledem k doporučení MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy vstupujte do prostor školy pouze v opravdu nezbytných případech s nasazenou rouškou. Schůzku si předem domluvte a svou návštěvu nahlaste službě u vchodu. Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce a v budově dbejte přísných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení. 

26. 8. 2020

Zahájení školního roku pro první třídy 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT a vzhledem ke snaze o  minimalizaci rizika nákazy neproběhne první školní den prvňáčků standardním způsobem. V letošním roce upustíme od společného přivítání u vstupu do školy. Zvolíme komornější zahájení školní docházky a to pouze v menším kolektivu jednotlivých tříd.

Žáci a rodiče 1. A se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:05. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. A, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. B se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:15. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. B, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Žáci a rodiče 1. C se sejdou se svou třídní učitelkou u učitelského vchodu v 8:25. Ve chvíli, kdy budou na místě všichni žáci 1. C, odejdou společně do třídy, kde proběhne přivítání třídní učitelkou a seznámení.

Během přípravného týdne sdělí třídní učitelky telefonicky rodičům zařazení do jednotlivých tříd.

Protože chceme docílit toho, aby se skupiny mezi sebou pokud možno neprolínaly, prosíme, abyste se dostavili přesně ve stanoveném čase.  S ohledem na minimalizaci rizika nakažení zvažte prosím nutnost přítomnosti dalších osob kromě rodičů.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

 11. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře staré budovy školy (bývalá 9. B – vedle ředitelny).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. A).

 26. 8. 2020

Změna školního informačního systému

Vážení rodiče,

školní informační systém iŠkola, který naše škola doposud používala, byl „pohlcen“ konkurencí. Z tohoto důvodu dojde od nového školního roku k přechodu na nový systém. Bližší informace a přihlašovací údaje vám budou poskytnuty v nejbližším možném termínu po úplném dokončení převodu dat a kompletní kontrole.

Se změnou školního systému souvisí také změna kontaktních emailů. Nové kontakty naleznate na webových stránkách. Kontaktovat jednotlivé zaměstnance školy bude možné také přímo v informačním systému.

Děkujeme za pochopení.4. 5. 2020

Umožnění osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pokyny ke vzdělávání žáků prvního stupně naleznete zde. 

3. 5. 2020

Umožnění osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Pokyny ke vzdělávání žáků 9. tříd naleznete zde. 

19. 3. 2020

Změna způsobu zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

je nám to velmi líto, ale rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 18. 3. 2020 proběhnou letošní zápisy k povinné školní docházce bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud je to možné, také podání žádosti o přijetí/odklad by mělo proběhnout bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Žádost o přijetí/odklad je možné doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (datová schránka ZŠ Libochovice: n3arn3e) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (email: zs.libochovice@zslibo.cz, nelze jen poslat prostý email!) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 3. poštou (ZŠ J. E. Purkyně Libochovice, Vrchlického 284, 411 17 Libochovice) – kdykoli od 1. 4. do 30. 4. 2020,
 4. osobní podání – v uzavřené obálce do schránky školy umístěné u učitelského vchodu (vchod od parkoviště) a označené nápisem ZÁPIS. Tímto způsobem je možné doručit žádost od 23. 4. do 30. 4. 2020. V tyto dny vhoďte obálku do schránky nejpozději do 17 hodin (po 17 hodině nemůžeme zaručit vybrání schránky týž den a zajistit tak řádně ochranu osobních údajů).

Formuláře potřebné pro zápis dítěte do školy (žádost o přijetí, žádost o odklad) je nutné vyplnit elektronicky na tomto odkazu. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň Vám bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout, podepsat a doručit spolu s ostatními dokumenty jedním z výše uvedených způsobů do školy. V případě potřeby je možné stáhnout nevyplněný formulář žádosti o přijetí zde a o odklad zde (i v tomto případě platí, že je nutné vyplnit žádost elektronicky).

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o přijetí

 1. Podepsanou žádost o přijetí (nutné vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů (možné stáhnout zde)

Jaké dokumenty je potřeba doručit škole budete-li podávat žádost o odklad

 1. Podepsanou žádost o odklad (nutné vyplnit elektronicky zde a v případě potřeby stáhnout formulář zde)
 2. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 3. Prostou kopii OP (ihned po provedené kontrole bude skartována)
 4. Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později
 5. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud dítě ještě nebylo vyšetřeno, je možné doporučení dodat později

Po ukončení příjmu žádostí Vás budeme kontaktovat a sdělíme Vám přidělené registrační číslo.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte prostřednictvím emailu na Mgr. Zuzanu Chloubovou – chlozu.zslibo@iskola.cz

Děkujeme za pochopení.

Zde si můžete prostudovat příručku Chystáme se do 1 třídy – příručka o školní zralosti. 

15. 3. 2020

Změna termínu zápisu do prvních tříd

Vzhledem k současné situaci jsme nuceni posunout termín zápisu k povinné školní docházce na nejzazší možný termín z hlediska zákona. Nový termín je stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 29. dubna 2020

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 30. dubna 2020

Pevně doufáme, že budeme moci zápis v nově stanoveném termínu realizovat.

Další informace zveřejníme na základě vývoje situace. Sledujte webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení. 

10. 3. 2020

Oznámení o uzavření školy a školní jídelny

Ministerstvo zdravotnictví České republiky rozhodlo o přerušení výuky na základních školách. Od středy 11. 3. 2020 bude Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice uzavřena, a to až do odvolání. Škola bude otevřena po vyhlášení ukončení preventivního opatření. V průběhu opatření je nutné sledovat sdělovací prostředky.

Žáci budou automaticky odhlášeni z odběru obědů.

  

 

22. 10. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 31. 10. a pátek 1. 11. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů – havárie na topném systému. Jedná se o únik vody z topné soustavy, který s sebou nese snížení tlaku v soustavě a zablokování kotlů. Při opravě bude nutné vypustit vodu ze soustavy a omezit vytápění budovy. Zároveň bude potřeba provést výkopové práce, které zamezí možnosti využití únikových východů z celé staré budovy školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel11. 8. 2019

Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude zahájeno v 8 hodin. Akce proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele).

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v prvním patře nové budovy školy (bývalá 9. B).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. C tvoří žáci bývalé 5. C. Učebna 6. C se nachází ve druhém patře staré budovy školy (bývalá 5. C).

 11. 8. 2019

Přihláška do školní družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 6. 9. 2019. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, k dispozici na webu školní družiny. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 13. 9. 2019 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU

 31. 7. 2019

Modernizace stravovacího systému

Vážení strávníci,

v rámci zkvalitňování služeb došlo ve školní jídelně ZŠ Libochovice během letních prázdnin k modernizaci stravovacího systému. Díky tomuto kroku je možné od 1. září 2019 k identifikaci strávníka při odběru stravy využít jednu z těchto možností

 • karta ISIC, ITIC, ALIVE (žáci a zaměstnanci školy)
 • čip (lze zakoupit ve školní jídelně)
 • dosavadní stravovací karta (to bude umožněno do konce životnosti karty, nově bude možné zakoupit pouze čip, nebo kartu ISIC, ITIC)

 

Při modernizaci systému bylo upuštěno od možnosti objednávat stravu na terminálu umístěném ve školní jídelně. K tomuto kroku nás, po vyhodnocení počtu strávníků, kteří tuto možnost využívali,  vedla snaha vynaložit efektivně finanční prostředky, ale také  možnosti moderních technologií, díky nimž lze objednávat a odhlašovat stravu z pohodlí domova. Objednávat a odhlašovat stravu nyní můžete

 

K přihlášení budete potřebovat údaje, které obdržíte od vedoucí školní jídelny. Na email jidelna@libochovice.cz je potřeba zaslat vaší e-mailovou adresu, ke které bude přístup přiřazen. Zpět obdržíte veškeré údaje potřebné k přihlášení. Přihlašovací údaje přidělené v minulosti jsou stále platné.20. 5. 2019

Zkrácení výuky v pátek 24. 5. 2019

V pátek 24. 5. proběhnou volby.  Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

 • 1. a 2. třídy         11:20
 • 3. a 5. třídy         11:35
 • 4. a 6. třídy         11:55
 • 7. a 8. třídy         12:10
 • 9. třídy                12:25


29. 3. 2019

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na úterý 23. 4. 2019 volný den pro žáky, a to z organizačních důvodů (vzdělávání celého pedagogického sboru v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání a do něhož je škola zapojena).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel17. 1. 2019

Zápis do školy

Vážení rodiče,

termín zápisu do prvních tříd Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice pro školní rok 2019/2020 byl stanoven na tyto dny:

Pro děti z Libochovic – středa 3. dubna 2019

 Pro děti z okolních obcí – čtvrtek 4. dubna 2019

Zapisuje se vždy od 13:00 do 17:00 hod., prezence probíhá v prostorách školní družiny.

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a děti po odkladu školní docházky.

Více informací najdete zde.

Žádost o přijetí /odklad můžete vyplnit zde.9. 10. 2018

Zkrácení výuky v pátek 12. 10. 2018

V pátek 12. 10. proběhnou volby. Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

 • 1. a 2. třídy         11:20
 • 3. a 5. třídy         11:35
 • 4. a 6. třídy         11:55
 • 7. a 8. třídy         12:10
 • 9. třídy                12:25


3. 10. 2018

Zkrácení výuky v pátek 5. 10. 2018

V pátek 5. 10. proběhnou volby. Vzhledem k tomu, že do školní jídelny je situována volební místnost, bude zkrácena výuka. Vyučování bude ukončeno podle níže uvedeného rozpisu.

1. a 2. třídy 11:20

3. a 5. třídy 11:35

4. A a 6. třídy 11:55

7. a 8. třídy 12:10

4.B a 9. třídy 12:259. 8. 2018

Zahájení školního roku 2018/2019

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude zahájeno v 8 hodin. Akce proběhne na parkovišti u školy (u vchodu pro učitele).

Třídu 6. A tvoří žáci bývalé 5. A. Učebna 6. A se nachází v přízemí nové budovy školy (bývalá 9. A).

Třídu 6. B tvoří žáci bývalé 5. B a žáci přestupující ze ZŠ Klapý. Učebna 6. B se nachází ve druhém patře nové budovy školy (bývalá 9. B).28. 8. 2018

Přihláška do školní družiny

V případě zájmu o přijetí žáka k pravidelné docházce do ŠD odevzdá zákonný zástupce vyplněnou přihlášku nejpozději do 7. 9. 2018. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky, k dispozici na webu školní družiny. Po vyplnění elektronického formuláře bude zápisní lístek automaticky odeslán do našeho systému a zároveň bude vygenerována žádost, kterou postačí vytisknout a předat do ŠD. O zařazení žáka do ŠD rozhodne ředitel školy do 14. 9. 2018 a vyrozumí o tom zákonné zástupce.

ODKAZ NA ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU28. 2. 2018

Doplňovací volby do ŠR

V doplňovacích volbách do Školské rady Základní školy J. E. Purkyně a Základní umělecké školy Libochovice byl z řad zákonných zástupců dne 28. 2. 2018 zvolen novým členem pan Jindřich Hedánek.26. 2. 2018

Oznámení o vyhlášení volných dnů

V souladu s ustanovením § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy na čtvrtek 8. 3. 2018 volný den pro žáky, a to z organizačních a technických důvodů (přerušení dodávky elektřiny  – nelze vytápět budovu školy, nefunkční splachovače, není možné zajistit osvětlení…).

Ve čtvrtek 8. 3. 2018  bude z důvodu přerušení dodávky elektřiny uzavřena školní jídelna. Všichni strávníci budou automaticky odhlášeni.

Děkuji za pochopení.

V Libochovicích 26. 2. 2018

Mgr. Miloš Matějka, ředitel