22. 4. 2022

Základní umělecká škola Libochovice

pořádá

ZÁPIS

žáků pro školní rok 2022/2023

Zájemci o studium uměleckých oborů pro školní rok 2022/2023 se mohou přihlásit od 25. dubna 2022 do 25. května 2022 na webu školy www.skolylibo.cz – umělecká škola – přihláška do ZUŠ ke studiu v oboru: HUDEBNÍM nebo VÝTVARNÉM

Na základě podání přihlášky budou zájemci kontaktováni a pozváni k talentové zkoušce. Talentové zkoušky se budou konat od 30. května 2022 do 3. června 2022 v odpoledních hodinách.

Přijímáme děti od 5 let do přípravného studia a děti od 7 let do základního studia.

Přehled oborů a studijních zaměření je k dispozici na stránkách školy www.skolylibo.cz

Více informací na tel. 774 786 891

Moc se těšíme na všechny děti, které mají chuť učit se hrát na hudební nástroje, zpívat, malovat a poznávat kouzla hudebního a výtvarného umění.14. 5. 2021

Základní umělecká škola Libochovice

pořádá

ZÁPIS

žáků pro školní rok 2021/2022

Zájemci o studium uměleckých oborů pro školní rok 2021/2022 se mohou přihlásit od 31. května 2021 do 18. června 2021 na webu školy www.skolylibo.cz – umělecká škola – přihláška do ZUŠ ke studiu v oboru: – HUDEBNÍM nebo VÝTVARNÉM

Na základě podání přihlášky budou zájemci kontaktováni a pozváni k talentové zkoušce. Talentové zkoušky se budou konat od 21. června 2021 do 25. června 2021 v odpoledních hodinách.

Přijímáme děti od 5 let do přípravného studia a děti od 7 let do základního studia.

Přehled oborů a studijních zaměření je k dispozici na stránkách školy www.skolylibo.cz

Více informací na tel. 774 786 891

Moc se těšíme na všechny děti, které mají chuť učit se hrát na hudební nástroje, zpívat, malovat a poznávat kouzla hudebního a výtvarného umění.Umělecká škola – Důležitá oznámení

8. 4. 2021

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021

VÝUKA

PRVNÍ STUPEŇ

Střídá se prezenční a distanční výuka v týdenních rotacích celých tříd

První týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

Distanční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

Druhý týden

Prezenční výuka pro třídy

 1. A, 1. C, 2. B, 3. B, 4. B, 5. A

Distanční výuka pro třídy

 1. B, 2. A, 3. A, 4. A, 5. B, 5. C

DRUHÝ STUPEŇ

Pokračuje distanční vzdělávání

SPECIÁLNÍ TŘÍDY

Prezenční výuka bez rotace

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace jsou možné pro všechny žáky (u konzultací může být přítomen zákonný zástupce)

SKUPINOVÉ KONZULTACE

Jsou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků pro:

1) Znevýhodněné žáky 2. stupně

2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ

Výuka plavání a zpěv – není možná

Tělesná výchova – není možná

Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – nejsou možné.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Prezenční výuka – pouze individuální výuka (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Povoleny jsou individuální konzultace (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Distanční výuka – skupinová a kolektivní výuka

 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

 

OCHRANA NOSU A ÚST

Všichni musí mít povinně ochranu úst a nosu.

a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory.

b) Žáci ZŠ a speciálních tříd: zdravotnická obličejová maska splňující standardy mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Výjimka pouze pro osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

 

TESTOVÁNÍ

Povinné testování samoodběrem pomocí neinvazivních testů pro žáky ZŠ a speciálních tříd

– antigenní testování 2x týdně

– první test 1. den prezenční výuky v daném týdnu

– druhý test vždy ve čtvrtek

– testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb

– testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

– testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou.

Manuál k testování ve školách zde 

Instruktážní videa k testům naleznete zde

 

VĚTRÁNÍ

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

Doporučená je venkovní výuka v maximální míře.

 

HOMOGENITA

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací.

 

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky na distanční výuce pouze odběr stravy do jídlonosičů.

Pro žáky na prezenční výuce:

– pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb

– rozestupy mezi žáky z různých tříd

– přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, při výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce

Žáci, kteří mají zájem o odběr obědů a v současné době nejsou k odběru přihlášeni, musí včas provést objednání obědů.

 

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB  V PROSTORÁCH ŠKOLY

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení pouze v důvodných  případech a za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky a zaměstnanci.

 

 PRŮBĚH TESTOVÁNÍ VE TŘÍDĚ

 

Třídní učitel ráno vyzvedne děti před šatnami. V den testování je nutné zajistit rozestupy mezi žáky 1,5 m v šatnách a po cestě.

Příchod žáků do šaten:

První týden Druhý týden
Čas příchodu Třída Čas příchodu Třída
7:30 1.B 4.A 7:30 1.A 4.B
7:40 2.A 5.B 7:40 1.C 5.A
7:50 3.A 5.C 7:50 2.B 3.B

Testování bude probíhat ve třídách.

Po  příchodu do třídy se děti posadí na svá místa. Pro každého testovaného je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.).

Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.

Třídní učitel vysvětlí žákům, proč se testuje a seznámí žáky se způsobem provedení testu.

Žáci budou mít na stole připravené testy.

Všichni budou postupovat podle pokynů třídního učitele.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Provedení a vyhodnocení samoodběru

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce – třídní učitel obejde žáky s dávkovačem dezinfekce, nebo si každý dojde k umyvadlu (samostatně).
 2. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 3. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 4. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu
 5. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 6. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 7. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 8. Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, má-li souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.

Použité testy budou vyhozeny do koše bez krytu.

Odpad zlikviduje po skončení testování uklízečka.

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Pokud se žák odmítne sám otestovat, pak není možné, aby byl osobně přítomen na vzdělávání.

Pokud žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale bude mu poskytnuta přiměřená forma podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin on-line, zasílání materiálů, úkolů, dílčí individuální podpora v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp.

V případě testování žáků 1.-3. ročníků a žáků speciálních tříd je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. V maximální míře je nutné zajistit oddělení těchto osob od ostatního personálu a žáků, kteří nejsou součástí testované skupiny. Zároveň musí být dodrženy rozestupy mezi dvojicemi (testovaný + asistující) 1,5 metru, např. redukcí počtu testovaných v testované skupině. Každá asistující osoba má po celou dobu přítomnosti ve škole nasazený respirátor a dodržuje všechna hygienická opatření.

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, je nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Ve třídě již potom nebude testován. 

28. 2. 2021

Informace k provozu školy od 27. února 2021 do 21. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy)
 • ve školních družinách

Těmto žákům bude poskytováno vzdělávání distančním způsobem.

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání.

Ošetřovné: informace o ošetřovném najdete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

9. 1. 2021

Informace k provozu školy od 11. do 22. ledna 2021

Vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz školy se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly. 

29. 12. 2020

Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Od pondělí 4. ledna do neděle 10. ledna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.

Žáci základní umělecké školy přechází od 4. 1. 2021 na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná. Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících. 

21. 11. 2020

Informace k provozu školy od 25. listopadu 2020

 • Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.


Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Výuka žáků základní umělecké školy probíhá nadále distančním způsobem. 

31. 10. 2020

Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků speciálních tříd na vzdělávání (třídy zřízené podle § 16 odst. 9).  Od tohoto data přecházejí speciální třídy na distanční výuku.

 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

Výuka na základní škole a základní umělecké škole pokračuje do odvolání distančním způsobem ve stávajícím režimu. 

13. 10. 2020

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.

Žáci základní umělecké školy přechází od 14. 10. na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná. Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy 

2. 10. 2020

Zákaz osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách. Základní umělecká škola od 5. 10. 2020 přechází na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy 

17. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve třídách

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od pátku 18. září zavádí povinné nošení roušek i během výuky ve třídách. Výjimku bude mít pouze první stupeň základní školy.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy9. 9. 2020

Povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví České republiky reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek  ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Z tohoto důvodu musí všichni nosit roušky ve společných prostorách školy. Ve třídě si je mohou žáci i učitelé sejmout. Každý žák by měl mít sáček na odložení roušky a alespoň jednu náhradní roušku.

Výjimku z nošení roušek ve vnitřních prostorách mají:

Žáci a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miloš Matějka, ředitel školy