Rozvoj infrastruktury ZŠ Libochovice

 

 

 

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla podpořena projektová žádost s názvem Rozvoj infrastruktury ZŠ Libochovice. Předmětem projektu spolufinancovaného z IROP jsou stavební úpravy související s vestavbou nové odborné učebny – řemeslné dílny, zajištění bezbariérovosti celé školy, vnitřní konektivity s přístupem na internet v celé škole a úpravy venkovních prostor – vytvoření nové plochy osázené stromy a zelení. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Celková částka: 2 968 197,90 Kč
Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008713
Prioritní osa IROP: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj

Realizace stavby: 13. 5. 2019 – 3. 7. 2019

 

Hlavní aktivity projektu:

  • vestavba nové odborné učebny – řemeslné dílny
  • zajištění bezbariérovosti školy
  • zajištění vnitřní konektivity školy

 

Sekundární aktivity projektu:

  • výsadba stromů (ovocné stromy) a výsev luční louky na školním pozemku u budovy školy
  • zpracování projektové dokumentace
  • zpracování studie proveditelnosti
  • příprava a realizace výběrového řízení
  • povinná publicita

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Fotogalerii z realizace najdete zde

Povinná publicita zde