Základní umělecká škola Libochovice

Základní umělecká škola je jednou ze součástí příspěvkové organizace Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice.

Název školy:          Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice – příspěvková organizace

Právní forma:        Příspěvková organizace

Sídlo umělecké školy:  Riegrova 64, 411 17 Libochovice

IČO:                         46768807

IZO:                          116500468

RED-IZO:                  600081770

E-podatelna:           zus.libochovice@zslibo.cz

Datová schránka:  n3arn3e

Web:                          www.skolylibo.cz

Telefon:                    774 786 891

Ředitel školy:          Mgr. Miloš Matějka

Zástupce ředitele:  Mgr. Jiří Grüner

 

Zřizovatel školy:     Město Libochovice, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice

E-mail:                        podatelna@libochovice.cz

Telefon:                      416 725 830

Datová schránka:       x9kbc4j

Web:                            www.libochovice.cz

Počet oborů, velikost

V základní umělecké škole Libochovice jsou vyučovány dva obory – hudební a výtvarný.

Kapacita školy je 150 žáků

Co nabízí ZUŠ Libochovice

Výuku ve dvou uměleckých oborech – hudebním a výtvarném

  • v přípravném studiu pro děti ve věku 5 – 7 let
  • v základním studiu I. stupně pro děti a mládež ve věku 8 – 14 let
  • v základním studiu II. stupně pro mládež ve věku 15 – 19 let
  • ve studiu pro dospělé od 19 let (věková hranice neomezena)

Organizace výuky

Individuální

V hudebním oboru – ve hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, kytaru, elektrickou a basovou kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor a v hlasové výchově.

Skupinová (2 – 4 žáci)

V hudebním oboru – v přípravném studiu (5 – 7 let věku žáka), hře na zobcovou flétnu (až 4 žáci), ve hře na elektrické klávesy (maximálně 2 žáci), kytaru (maximálně 2 žáci), hlasové výchově (až 2 žáci).

Kolektivní (cca 5 – 20 žáků)

Ve výtvarném a v hudebním oboru – v přípravném studiu (maximálně 8 žáků), komorní, souborová a orchestrální hra, sborový zpěv a hudební nauka

Korepetice

V hudebním oboru je stanovena v rozsahu 1 hodiny

Žáci, kteří nastoupí do 1. stupně studia ve vyšším věku, nastoupí do 1. ročníku, kde budou plnit  dané školní výstupy. Pokud v tomto období splní i výstupy pro vyšší ročník, budou na konci školního roku, po úspěšném absolvování komisionálních přehrávek, zařazeni do vyššího – 3. ročníku.

Podobně i žáci nadaní, kteří projeví mimořádný studijní pokrok a zájem o daný obor, mohou být po absolvování komisionální zkoušky zařazeni do vyššího ročníku.

Přípravný ročník 2. stupně

Nastoupí-li žák ke studiu ve věku 14 až 16 let, bude zařazen do studijního zaměření Přípravný ročník ll. stupně, kde bude plnit dané školní výstupy. Poté bude zařazen do studia 2. stupně.

Studium pro dospělé

Toto studium je čtyřleté a školní výstupy jsou tvořeny individuálně dle potřeb a zaměření studujícího a po vzájemné konzultaci s třídním učitelem.

Zaměření školy a její vize

Škola je k dispozici potřebám žáků i dospělých. Vzhledem ke své velikosti a počtu pedagogů chce zájemcům o studium umožnit základní vzdělání v hudebním a výtvarném oboru a připravit je pro uplatnění v umělecké konkurenci dle individuálních schopností pro amatérskou uměleckou dráhu a u talentovaných jedinců se zájmem o dalším studium na odborných uměleckých školách zajistit vše potřebné k úspěšnému vykonání talentové zkoušky. ZUŠ využívá každé možnosti k vytváření hudebních těles různých hudebních žánrů s vědomím vyšší motivace žáků při aktivní činnosti v nich. Jako nedílná součást Základní školy J. E. Purkyně vytváří smysluplnou alternativu k volnočasovým aktivitám dětí celého Libochovicka.

Cílem uměleckého vzdělávání naší školy je vedle přípravy dětí a mládeže pro uměleckou dráhu také jejich výchova v citově bohaté osobnosti, poskytování základů uměleckého vzdělání a rozhledu, poznání kulturních hodnot, kterých si budou naši absolventi vážit a předávat je dalším generacím.

Škola vede žáky ke vzájemné spolupráci, zodpovědnosti za společné dílo. Vede je ke zdravému sebevědomí, ale zároveň k sebekritice a ke schopnosti pochopit a posoudit umělecká vyjádření spolužáků.

Škola usiluje o multižánrovost a nabízí pestrou škálu vyučovacích předmětů.

Jsme školou uplatňující jak klasický styl výuky, tak výuky využívající moderních metod a interaktivního vybavení.

Škola usiluje o vzájemnou spolupráci obou uměleckých oborů ke zvýšení jejich kvality.

Naše škola se hrdě hlásí ke kulturní tradici města, rodiště J. E. Purkyně.

Historie

Hudební škola v Libochovicích vznikla v roce 1959, měla osvětový charakter a prakticky jediným vyučovaným hudebním nástrojem byla hra na klavír. Učebna se nacházela v současném Kulturním středisku U Tří lip. Od 1. září 1961 se škola stala součástí Lidové školy umění v Lovosicích, jako její libochovická pobočka. Svůj nový azyl získala v areálu státního zámku a okruh vyučovaných nástrojů se postupně rozšiřoval do současné podoby. K hudebnímu oboru přibyl i obor  výtvarný. Do roku 2005 se počet žáků školy pohyboval mezi čísly 80 až 100, při počtu čtyř až sedmi učitelů.

K 1. lednu roku 1996 došlo k zásadní změně, kdy Město Libochovice rozhodlo o začlenění libochovické pobočky ZUŠ Lovosice (v devadesátých letech došlo celostátně ke změně názvu LŠU) pod Základní školu J. E. Purkyně Libochovice jako její součást a stalo se tak zároveň i jejím zřizovatelem. Od tohoto data měla škola čtyři kmenové učitele a tři externí s postupně se rozšiřujícím počtem vyučovacích hodin. Značnou výhodou tohoto svazku, jak se časem ukázalo, bylo propojení obou škol a stále se zvyšující zájem o umělecké vzdělávání. K tomu přispěla i v roce 2006 dostavba KS U Tří lip a přestěhování Základní umělecké školy do zrekonstruovaných přízemních prostor tohoto objektu. Možnost využití velkého sálu v budově k pravidelným koncertům, nových tříd, zvlášť pro výtvarnou výchovu a hudební nauku, se stala novou motivací pro žáky i pedagogy školy.