Přihláška do školní družiny

Žák


/

Otec

Matka

Jiná kontaktní osoba (nepovinné)

Informace o odchodu ze školní družiny

V době od 13,30 do 14,30 není možné děti vyzvedávat z důvodu probíhajících družinových aktivit.

Pokud dítě odchází samo, zaškrtněte „Sám“ a doprovod nevyplňujte.

Pokud dítě v daný den nebude navštěvovat družinu, zaškrtněte „Nepřítomen v družině“.


Ve formuláři uvedené údaje poskytuje subjekt údajů škole pro účely plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy.

Odesláním této přihlášky beru na vědomí pravidla obsažená ve Vnitřním řádu školní družiny (dostupný na webových stránkách školy a ve volně přístupné schránce v budově školy).