Informace k provozu školy od 4. do 10. ledna 2021

Provoz základní školy

—Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

—Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

—Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

—Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. V platnost opět vstupuje speciální rozvrh hodin online výuky (k dispozici ke stažení zde).

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • 1. a 2. ročníky se vzdělávají prezenčně
 • Ve 3. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365, online výuka probíhá v prostředí MS Teams.
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, mailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a emailu v Office 365.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce…)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdržel rozvrh od třídního učitele (k dispozici ke stažení zde).
 • Pole v rozvrhu označená SVP, Sp a Ko lze využít k práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), samostatné práci žáků (Sp) a domluveným konzultacím (Ko). Konzultace žáků a zákonných zástupců s učiteli je možné domluvit i mimo vyznačené hodiny.
 • Zadané úkoly v papírové podobě budou k dispozici u učitelského vchodu v označených boxech.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu, emailu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte třídního učitele, popřípadě ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit, případně je možné zajistit SIM kartu pro připojení k internetu.

 

Provoz speciálních tříd

—Je povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

—Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

—Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.Pokyny k výuce od 30. 11. 2020

 1. – 5. třída
 • běžná docházka do školy
 • výuka podle běžného rozvrhu

 

 1. třída
 • běžná docházka do školy
 • výuka podle běžného rozvrhu

 

 1. – 8. třída
 • střídavá docházka do školy
 • třídy ve škole – výuka podle běžného rozvrhu
 • třídy, které jsou doma – online hodiny, samostatná práce

 

 Rozpis střídavé výuky

U 6. – 8. tříd se bude pravidelně po týdnu střídat prezenční a distanční výuka.

 

Týden 30.11. – 4.12.

Do školy jdou tyto třídy: 6. B, 7. B, 8. B – výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu.

Distanční výuka probíhá u těchto tříd: 6. A, 7. A, 7. C, 8. A – žáci doma mají zadanou samostatnou práci a na stanovené hodiny se připojují online. Každý žák obdrží rozvrh online hodin své třídy (jedná se o zredukovaný běžný rozvrh). Pro žáky jsou hodiny povinné stejně jako vypracování zadaných úkolů.

 

Týden 7.12. – 11.12.

Do školy jdou tyto třídy: 6. A, 7. A, 7. C, 8. A – výuka ve škole probíhá podle běžného rozvrhu.

Distanční výuka probíhá u těchto tříd: 6. B, 7. B, 7. C, 8. B – žáci doma mají zadanou samostatnou práci a na stanovené hodiny se připojují online. Každý žák obdrží rozvrh online hodin své třídy (jedná se o zredukovaný běžný rozvrh). Pro žáky jsou hodiny povinné stejně jako vypracování zadaných úkolů.

 

Stanovení podmínek pro přítomnost žáků ve škole od pondělí 30. 11. 2020

 • Je povolena osobní přítomnost:
  • žáků 1. stupně základních škol,
  • žáků 9. ročníků základních škol,
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
  • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.
 • Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole:
  • Ředitel školy rozdělí třídy (třídy samotné se nedělí) do dvou skupin a určí, která skupina tříd se bude vzdělávat prezenčně v lichém týdnu a která v sudém týdnu.
  • Rozdělení tříd školy na 2 skupiny stanoví ředitel školy v závislosti na konkrétní organizaci školy, počtu tříd apod.
  • Konkrétní rozdělení bude zveřejněno do 27. 11. 2020
  • Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • Rotační výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na třídy 9. ročníku
 • Rotační výuka 2. stupně základních škol se nevztahuje na  třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v plném rozsahu).
 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Příchod a odchod žáků bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
 • Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 • Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy.
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
 • Pokud budou mít žáci zájem o odběr obědů, musí se znovu přihlásit.

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Před školou se shromažďovat ve skupinách v jakých budou žáci následně společně ve třídách (dodržovat stanovené rozestupy).

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci budou do tříd poštěni po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí po celou dobu pobytu ve škole roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí po celou dobu pobytu ve škole roušky.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, fukary a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Třídy jsou vybaveny mýdlem, dezinfekčními prostředky na ruce s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Ve třídách bude často větráno.
 • Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • V průběhu pobytu ve třídě musí žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.