Provoz speciálních tříd od 4. 1. do 10. 1. 2021

—Je povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

—Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

—Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

—Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.Stanovení podmínek pro přítomnost žáků speciálních tříd ve škole od 30. 11. 2020

 • Je nadále povolena osobní přítomnost žáků tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • Pro tyto žáky pokračuje povinná prezenční výuka.
 • Na žáky speciálních tříd se nevztahuje rotační výuka 2. stupně základních škol. (pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v plném rozsahu).
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod dětí a žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi dětmi a žáky z různých tříd.
 • Děti, žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky (ani ve školní družině).
 • Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi a žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách, a to i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny či školního klubu. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.
 • Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny
 • Pokud budou mít žáci zájem o odběr obědů, musí se znovu přihlásit.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 • Před školou se shromažďovat ve skupinách v jakých budou žáci následně společně ve třídách (dodržovat stanovené rozestupy).

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žáci budou do tříd poštěni po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Třídy jsou vybaveny mýdlem, dezinfekčními prostředky na ruce s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Ve třídách bude často větráno.
 • Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.