Stanovení podmínek pro přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Tento článek je určen k poskytnutí základních informací zákonným zástupcům a žákům. Text může být upraven v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet aktuální situace.

Na základě rozvolňování opatření spojených s koronavirovou pandemií bude od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Vzdělávací aktivity budou pro žáky 1. až 5. ročníku probíhat v dopoledním a odpoledním bloku. Dopolední blok bude probíhat od 8 do 12 hodin. Odpolední blok bude probíhat od 12 nejdéle do 16 hodin. Ranní družina nebude poskytována.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Skupinu č. 1 tvoří žáci pátých tříd. Skupinu č. 2 tvoří žáci prvních až čtvrtých ročníků.

Skupina č. 1 (žáci pátých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:30 do 7:40 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Skupina č. 2 (žáci prvních až čtvrtých tříd) se bude scházet u žákovského vchodu v rozmezí  od 7:40 do 7:50 hodin), kde je vyzvedne pedagogický dozor.

Vzdělávací aktivity v dopoledním bloku budou ukončeny ve 12 hodin. Žáci budou odvedeni pedagogickým dozorem před žákovský vchod.

Vzdělávací aktivity v odpoledním bloku budou ukončeny nejpozději v 16 hodin (dřívější odchod bude možný). Rodiče si mohou děti vyzvedávat po zazvonění na družinu (videotelefon u žákovského vchodu), nebo ve venkovních prostorách v bezprostřední blízkosti školy. Způsob vyzvedávání si rodiče domluví s třídním učitelem.

Pro vzdělávání jsou stanovena tato pravidla:

 • Docházka do školy není povinná
 • Vzdělávací aktivity se zajišťují dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, budou skupiny vytvořeny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky – jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a předat škole potřebné dokumenty do 18. 5. 2020. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Formulář je k dispozici zde.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle stanovených kritérií.

 

Zákonný zástupce předloží škole při prvním vstupu žáka do školy podepsané níže uvedené prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument je možné předat po domluvě třídnímu učiteli, nebo vhodit do schránky u učitelského vchodu.

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

 

Prohlášení můžete stáhnout zde

Formulář pro vyjádření zájmu můžete stáhnout zde

 

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. Vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině mohou zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.
 • Ranní družina není poskytována.
 • Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit budou přizpůsobeny složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům bude poskytována srozumitelná a účinná zpětná vazba k dosahování pokroku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude probíhat. Do vyučování budou zařazeny pohybové chvilky na protažení a relaxaci, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy. Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Před školou se shromažďovat ve skupinách v jakých budou žáci následně společně ve třídách (dodržovat stanovené rozestupy).
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, fukary a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce s dávkovačem.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Ve třídách bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když to nude možné (nejméně 1,5 metru).
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, fukary a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce s dávkovačem.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Ve třídách bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše se budou kontrolovat průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, ve složení skupin nelze dělat jakékoliv změny.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Bude vedena evidence o docházce žáků do školy.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

V rámci stravovacích služeb budou pro žáky  zajištěny teplé obědy. Obědy budou vydávány a konzumovány ve školní jídelně za níže uvedených pravidel.

 • Připravován bude pouze jeden druh teplého jídla.
 • V jídelně se budou stravovat skupiny do 15 žáků.
 • Při vstupu do jídelny je umístěna nádoba na dezinfekci s dávkovačem. Při vstupu do jídelny musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci. Ukládají je do vlastních igelitových sáčků.
 • Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo, nikoliv na židle.
 • Před vstupem do jídelny si umyjí ruce či použijí dezinfekci.
 • Žáci si neberou příbory ze společných zásobníků, je možné dát každému příbor u výdeje stravy.
 • Žáci si nebudou sami nalévat polévku, nabírat saláty ani nalévat nápoje. Vše zajistí zaměstnanci.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy.
 • Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo v určeném čase.
 • Jídlo 1. den nepřítomnosti ve škole lze vydávat v určený čas do jednorázových obalů okénkem nebo u vstupu do jídelny.
 • Zákaz vstupu rodičů a dalších cizích osob do prostor školní jídelny.