Od 8. června 2020 bude umožněna realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně základní školy.

Docházka do školy není povinná.

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné a se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Zákonný zástupce předloží škole při prvním vstupu žáka do školy podepsané níže uvedené prohlášení. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. Dokument je možné předat po domluvě třídnímu učiteli, nebo vhodit do schránky u učitelského vchodu.

 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Prohlášení můžete stáhnout zde

Pro žáky jednotlivých tříd  budou setkání s třídním učitelem organizována pravidelně jednou týdně. Žáci musí svůj zájem zúčastnit se konzultačních hodin vyjádřit prostřednictvím elektronického formuláře (odkaz žákům zašlou mailem třídní učitelé) nejdéle do 10 hodin dne, který předchází dni, v němž bude třídnická hodina realizována. Maximální počet žáků ve skupině je 15. V případě, že počet zájemců o hodinu s třídním učitelem přesáhne 15, budou účastníci rozděleni do dvou skupin. V takovém případě bude třídní učitel informovat žáky o zařazení do jednotlivých skupin. Skupina č. 1 bude absolvovat třídnickou hodinu od 7:55 do 8:40. Skupina č. 2 bude absolvovat třídnickou hodinu od 8:50 do 9:35. Harmonogram konzultačních hodin pro jednotlivé třídy je uveden níže.

Do konce školního roku budou vyučující pro žáky 2. stupně realizovat vzdělávání na dálku. Žáci mohou požádat  vyučující všech předmětů o konzultaci v rámci vymezených hodin v harmonogramu (od 8:50 do 9:35 a od 9:55 do 10:40). V případě zájmu o konzultaci kontaktujte předem příslušného vyučujícího a domluvte se na podrobnostech.

Na konzultace budou také pozváni žáci, kteří se z různých důvodů nemohli zapojit do vzdálené výuky.

Harmonogram konzultačních hodin pro jednotlivé třídy

8. 6. – 12. 6. – konzultace – skupiny do 15 žáků
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 9:55 – 10:40
Pondělí Individuální konzultace Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel
Úterý 6. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Středa 7. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Čtvrtek 8. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Pátek 9. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel

 

15. 6. – 19. 6. – konzultace – skupiny do 15 žáků
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 9:55 – 10:40
Pondělí Individuální konzultace Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel
Úterý 6. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Středa 7. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Čtvrtek 8. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel
Pátek 9. třídy Třídní učitel Třídní učitel/Netřídní učitel Netřídní učitel

 

22. 6. – skupiny do 15 žáků
7:55 – 8:40 8:50 – 9:35 9:55 – 10:40 9:55 – 10:40
Pondělí Individuální konzultace Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel Netřídní učitel

 

23. – 26. 6. – vybírání učebnic – skupiny do 15 žáků
7:55 – 9:05 – 1. skupina 9:30 – 10:40 – 2. skupina
Úterý 6. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Středa 7. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Čtvrtek 8. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel
Pátek 9. třídy Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel Třídní učitel

 

29.6. – 30. 6. – rozdávání vysvědčení – skupiny do 15 žáků
8:00 – 8:30 8:50 – 9:20 9:40 – 10:20 10:40 – 11:10
Pondělí XXX XXX XXX XXX
Úterý 6. a 7. třída – 1. skupina 6. a 7. třída – 2. skupina 8. a 9. třída – 1. skupina 8. a 9. třída – 2. skupina

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Před školou se shromažďovat ve skupinách žáků z jednotlivých tříd (dodržovat stanovené rozestupy).
 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu v budově školy nasadí roušky. Pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, antibakteriálním mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, fukary a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Třídy jsou vybaveny dezinfekčními prostředky na ruce s dávkovačem.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Ve třídách bude často větráno (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Nejméně jednou denně proběhne důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí.
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

 

Ve třídě

 • Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.