Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Provoz základní školy

— Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

— Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

— Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

— Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

—Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

—Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

 

Provoz speciálních tříd

— Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

— Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

— Žáci a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

— Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

 

Provoz základní umělecké školy

Výuka žáků základní umělecké školy probíhá distančním způsobem.

 

Školní stravování

Zařízení školního stravování je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

— Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat a odnést.

— Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

— Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.