Informace k novým omezením uplatňovaným od 2. 11. 2020

Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

Informace k distanční výuce a ošetřovnému

Od 14. 10. 2020 přechází škola v souladu s ustanovením školského zákona na distanční vzdělávání. Stručné zásady pro distanční vzdělávání:

1. stupeň

 • v 1. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu. Komunikace a online schůzky mohou probíhat v prostředí MS Teams (dle dohody s rodiči).
 • ve 2. až 5. ročníku zadávají třídní učitelky práci pro žáky prostřednictvím Edookitu a online výuka probíhá v prostředí MS Teams
 • Vypracováné úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

 

2. stupeň

 • Vyučující zadávají práci pro žáky prostřednictvím Edookitu.
 • Vyučující vybraných předmětů realizují online výuku prostřednictvím MS Teams (plánované online schůzky, konzultace, zadávání práce, …)
 • Výuka dané třídy probíhá podle rozvrhu sestaveného výhradně pro období distanční výuky. Každý žák obdrží rozvrh od třídního učitele.
 • Vypracované úkoly dle zadání odevzdává žák v určeném termínu elektronicky prostřednictvím Edookitu a MS Teams, případně dle pokynů vyučujícího (v papírové podobě dle dohody).
 • Vypracované úkoly mohou být hodnoceny. K hodnocení zadaných úkolů bude přihlédnuto při pololetní klasifikaci.
 • Distanční vzdělávání je pro žáky povinné. Pokud se žák nebude účastnit naplánované online schůzky nebo neodevzdá vypracované úkoly, bude vyžadována omluvenka od zákonného zástupce.

V případě, že nedisponujete dostatečným technickým vybavením, kontaktujte prosím ředitele školy (tel. 774 786 890, zs.libochovice@zslibo.cz). Společně se pokusíme najít řešení. Ve škole je k dispozici několik zařízení, které je možné zapůjčit.

 

Ošetřovné

Zaměstnanci, kteří kvůli uzavření škol v souvislosti s koronavirovou nákazou musejí zůstat doma s dětmi mladšími deseti let, budou mít nárok na ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu příjmu. Dostávat by je měli za celou dobu, co bude škola uzavřena.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Více informací najdete zde.

A zde.

Opatření platná od 14. 10. do 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády je s účinností od středy 14. října 2020  do neděle 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Zakázána je také osobní přítomnost žáků ve školní družině.

Žáci základní školy přechází od 14. 10. na povinné distanční vzdělávání.  Informace o průběhu a obsahu distančního vzdělávání obdrží žáci od jednotlivých vyučujících.

Tato opatření se nevztahují na třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální třídy).

Školní jídelna zůstává v provozu. Jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 13:30 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Všichni žáci jsou automaticky odhlášeni z odběru obědů. Pokud máte zájem o odběr obědů od 14. 10. 2020, je nutné si je znovu přihlásit. Provoz školní jídelny pro ostatní strávníky se řídí Usnesením vlády ČR.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Miloš Matějka, ředitel školy

Opatření platná od 12. 10. do 25. 10. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s  usnesením vlády platí na naší škole s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 následující opatření:

 • U 1. stupně základních školy se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka (střídává výuka 2. stupně se nevztahuje na speciální třídy, u nich pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání).

V týdnu od 12. do 16. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. A, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

V  týdnu od 19. do 23. října 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd:

 1. B, 7. B, 8. B, 9. B – výuka probíhá podle standardního rozvrhu

Odběr obědů

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Tito žáci budou muset jídlo vyzvednout do jídlonosičů v době od 10:45 do 11:15 h a odnést ke konzumaci domů (aby bylo minimalizováno riziko případného míchání skupin žáků a delšího styku těchto žáků). Pokud o odebrání obědů nebudou mít zájem, musí si obědy odhlásit standardním způsobem.

Volné dny pro žáky

Ve dnech 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků základních škol a základních uměleckých škol na vzdělávání. Na tyto dny MŠMT vyhlásilo volné dny pro žáky. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání. Poté následuje státní svátek 28. října a dva dny řádných prázdnin 29. – 30. října.

Opatření platná od 5. 10. 2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje platí od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 tato opatření:

 • U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.
 • U 2. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem).
 • U základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky se zakazuje osobní přítomnost žáků, školy tedy povinně přechází na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.
 • U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.
 • Pro zařízení školního stravování platí omezení vyplývající z Usnesení vlády č. 958 o přijetí krizového opatření ze dne 30. září 2020 pro omezení provozoven stravovacích služeb; především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 6 osob a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.